Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Uitvoeringsinstituut WerknemersverzekeringenStaatscourant 2018, 67142Besluiten van algemene strekking

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2019

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 76a, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt voor het kalenderjaar 2019 vastgesteld op 7,23%.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2019.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 13 november 2018

A. Paling Voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

WIA-uitkeringen aan vrijwillig verzekerden komen vanaf 1 januari 2019 voor rekening van het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt de WIA-premie vast voor diegenen die vrijwillig zijn verzekerd voor de WIA. De premie bedraagt een percentage van het dagloon. De premie wordt in beginsel kostendekkend vastgesteld en is wettelijk gemaximeerd op de som van de basispremie WAO/WIA en het rekenpercentage Werkhervattingskas (Whk) voor de verplicht verzekerden. Voor 2019 is sprake van vaststelling op het maximum van de som van de basispremie WAO/WIA van 6,46% plus het rekenpercentage Whk WGA van 0,77%. De WIA-premie voor vrijwillig verzekerden in 2019 bedraagt daarom 7,23%.

Amsterdam, 13 november 2018

A. Paling

Voorzitter Raad van Bestuur