Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2018, 67031Interne regelingen

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 november nr. 1418121, houdende instelling van de Commissie herbestemming monumenten (Instellingsbesluit Commissie herbestemming monumenten)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

commissie:

Commissie herbestemming monumenten als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

herbestemmingsproject:

project waarbij een rijksmonument, een provinciaal monument, of een gemeentelijk monument of een belangrijk deel daarvan een nieuwe functie krijgt;

minister:

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 2. Instelling en taak

 • 1. Er is een Commissie herbestemming monumenten, die tot taak heeft vastgelopen herbestemmingsprojecten te ondersteunen, door:

  • a. het geven van advies;

  • b. het aangaan van het gesprek op bestuurlijk niveau;

  • c. het actief benaderen van partijen die betrokken zijn bij het herbestemmingsproject; en

  • d. het delen van kennis over geslaagde herbestemmingsprojecten.

 • 2. Eenieder kan een vastgelopen herbestemmingsproject aanmelden bij de commissie.

 • 3. De commissie heeft niet tot taak om financiële ondersteuning te bieden.

 • 4. De commissie kan tevens, in overleg met het Nationaal Restauratiefonds, haar medewerking verlenen aan het uitreiken van de Pieter van Vollenhovenprijs

Artikel 3. Samenstelling, benoeming, ontslag

 • 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee andere leden.

 • 2. De benoeming van de leden geschiedt voor de duur van ten hoogste vier jaar. Deze termijn kan eenmaal met een tweede termijn van ten hoogste vier jaar worden verlengd.

 • 3. Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen.

 • 4. De voorzitter en de andere leden kunnen worden geschorst en ontslagen door de minister.

Artikel 4. Leden

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn de volgende personen voor een periode van vier jaar benoemd als lid van de commissie:

 • a. de heer P. van Vollenhoven te Apeldoorn, tevens voorzitter;

 • b. de heer A.L.L.M. Asselbergs te Amersfoort;

 • c. mevrouw E. den Hartigh te Amsterdam;

 • d. mevrouw J.L.P.B. Finaly te Amstelveen;

 • e. de heer C.L.J.M. Oostwegel te Valkenburg aan de Geul; en

 • f. de heer P. Siebinga te Doorn.

Artikel 5. Secretariaat

 • 1. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

 • 2. Het secretariaat is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de voorzitter van de commissie.

 • 3. In het secretariaat wordt voorzien door de minister.

Artikel 6. Werkwijze

De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

Artikel 7. Informatieplicht

De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 8. Vergoeding

De voorzitter en de andere leden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten ten behoeve van de commissie.

Artikel 9. Kosten van de commissie

De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd door de minister, voor rekening van de minister. Onder kosten worden onder andere verstaan:

 • a. de kosten voor de faciliteiten van vergaderingen;

 • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek;

 • c. de kosten voor publicatie van rapportages over geslaagde herbestemmingsprojecten; en

 • d. reiskosten gemaakt door de leden van de commissie bij de uitvoering van hun taken voor de commissie.

Artikel 10. Verantwoording

De commissie brengt ieder jaar verslag uit aan de minister over de stand van zaken met betrekking tot de in artikel 2 genoemde taken.

Artikel 11. Archiefbescheiden

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 13. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie herbestemming monumenten.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

TOELICHTING

Herbestemmingsprojecten van monumenten kunnen complexe aangelegenheden zijn met betrokkenheid van verschillende private en publieke partijen. De Commissie herbestemming monumenten (hierna: commissie) is een aantal jaar geleden begonnen om onder leiding van Pieter van Vollenhoven vastgelopen herbestemmingsprojecten ten aanzien van rijksmonumenten, provinciale monumenten of gemeentelijke monumenten, te ondersteunen. Met haar inhoudelijke expertise en frisse blik brengt de commissie dergelijke vastgelopen projecten weer in beweging met als doel een succesvol herbestemmingstraject. De leden van de commissie dragen bij aan deze taak door hun specifieke expertise en betrokkenheid op het gebied van cultureel erfgoed, instandhouding en herbestemming.

Het kabinet waardeert het cultureel erfgoed en investeert er de komende periode ook flink in. In de recente kabinetsbrief ‘Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving’ schreef het kabinet dat ze het werk van de commissie waardeert en haar blijft ondersteunen. Daarnaast werd tijdens het debat over het behoud en de bescherming van erfgoed op 11 september jongstleden een motie aangenomen waarin de regering werd verzocht de Pieter van Vollenhovenprijs te continueren. Dit zijn redenen om deze commissie nu formeel in te stellen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven