Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TexelStaatscourant 2018, 66986Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van 6 woningen in Den Burg

Logo Texel

Met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure is omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van 6 woningen op het perceel Anne Frankstraat 39-49 in Den Burg.

Tegen het ontwerpbesluit dat van 1 oktober 2018 tot 12 november 2018 ter inzage heeft gelegen, is geen zienswijze ingediend.

Het besluit ligt met de bijbehorende stukken van 27 november 2018 tot en met 7 januari 2019 ter inzage en is in te zien bij de publieksbalie en verder te raadplegen op www.texel.nl (zoekwoord bekendmakingen) en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen het besluit kan gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld, met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, door:

  • 1.

    degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

  • 2.

    de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit.

  • 3.

    belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Als er een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet eerder in werking dan op dat verzoek is beslist. Een beroepsschrift kan in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Noord-Holland. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht. Het adres is Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.