Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 6696

Gepubliceerd op 7 februari 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Vastgesteld bestemmingsplan Grou – Yn ’e Lijte

Logo Leeuwarden

Van 8 februari 2018 tot en met 22 maart 2018 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Grou – Yn ’e Lijte met bijbehorende stukken ter inzage.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit het eiland Yn ’e Lijte ten noordoosten van het dorp Grou.

Ontwikkeling

Het bestemmingsplan Grou – Yn ’e Lijte biedt een juridisch-planologische regeling voor dit eiland ten noorden van Grou.

In dit bestemmingsplan worden geen nieuwe planologische ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het gaat om de aanpassing van het bestaande bestemmingsplan om een regeling te treffen voor langdurig permanent bewoonde recreatiewoningen. Het bestemmingsplan voorziet in een persoonsgebonden overgangsrecht voor bewoners die al langere tijd permanent wonen in hun recreatiewoning en staan ingeschreven op dat adres in de gemeentelijke basisadministratie.

Gewijzigde vaststelling

De lijst met personen waarvoor het persoonsgebonden overgangsrecht van toepassing zal zijn is aangepast.

Inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien:

  • in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure.

  • via de website

Beroep

Bent u het niet eens met dit vastgestelde bestemmingsplan? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen:

  • van 9 februari 2018 tot en met 22 maart 2018

  • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebt ingediend;

  • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;

  • als u belanghebbende bent en bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.

Voorlopige voorziening

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.

Het besluit tot vaststelling treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl