Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2018, 66947Overige mededelingen aan het wegverkeerNr. 201611021471746/Midwinterfeest De Rijp

Logo Alkmaar

Besluit tot het vaststellen van een verkeersmaatregel voor

De Unitmanager Ruimte, vakgroep verkeer en vervoer;

overwegende

om het jaar, in de even jaren, in de eerste helft van december in het centrum van De Rijp het Midwinterfeest wordt georganiseerd;

dat hiervoor het centrum van De Rijp voor doorgaand verkeer wordt afgesloten en bestemd wordt tot evenemententerrein voor het Midwinterfeest;

dat hierbij de grenzen voor het evenemententerrein voor het Midwinterfeest worden vastgesteld, alsmede de benodigde maatregelen hiervoor, onder inachtneming van artikel 37 van het BABW;

dat de rijbaan, parkeervakken en trottoirs van het aangewezen evenemententerrein vrij dienen te zijn van geparkeerde auto’s;

dat gedurende het evenement de wegsleepregeling van kracht is in het afgesloten deel van het centrum;

dat voor bewoners van het centrum van De Rijp voor de duur van het evenement compenserende parkeermaatregelen worden getroffen, waarover zij per brief zullen worden geïnformeerd;

dat over deze verkeersmaatregel overleg is gevoerd met de politie ingevolge artikel 24 van het BABW 1990;

dat bedoelde straten gelegen zijn binnen de gemeentegrens van Alkmaar en bij deze gemeente in beheer en onderhoud zijn;

gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders tot het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit, zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994, het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2013 waarbij het deze bevoegdheid heeft gemandateerd aan de unitmanager Ruimte 1;

b e s l u i t namens burgemeester en wethouders van Alkmaar:

Voor de duur van het evenement Midwinterfeest het centrum van De Rijp gesloten te verklaren voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers door middel van de borden C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Auto’s die in het gebied gedurende het evenement geparkeerd staan zullen worden weggesleept.

Het betreft het gebied omsloten door de volgende straten:

  • Westeinde t.h.v. perceel 22 (even voorbij de T-kruising Westeinde/Driemaster)

  • Zuideinde (even voorbij de brug naar de Leeghwaterstraat)

  • Oosteinde (tussen Restaurant “Bij Ernst” en het Oostdijkje)

  • Kerkstraat (tussen Langbrugspad en de voormalige Jozefschool)

Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

Alkmaar, 2 november 2016

Unitmanager Ruimte 1,

Vakgroep Verkeer,

mw. drs. E.C. Henstra

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG ALKMAAR. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.