Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Koninklijke BibliotheekStaatscourant 2018, 66886Overig

Subsidieplafondbesluit Aangepast lezen 2019, Koninklijke Bibliotheek

Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek

Gelet op artikel 20 lid 1 van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, de artikelen 1.2, eerste lid, onder c, en 1.4, eerste lid, van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015 en de Tijdelijke regels subsidieverstrekking Aangepast Lezen;

overwegende dat op grond van de Tijdelijke regels subsidieverstrekking Aangepast Lezen in 2018 subsidies – niet zijnde projectsubsidies – kunnen worden aangevraagd en verleend voor het jaar 2019;

dat de Tijdelijke regels met ingang van 1 januari 2019 vervallen en er daardoor voor activiteiten die in 2019 worden uitgevoerd nog geen subsidieplafonds zijn vastgesteld;

BESLUIT:

I

Voor het jaar 2019 de volgende subsidieplafonds ter zake van de Tijdelijke regels subsidieverstrekking Aangepast Lezen vast te stellen:

A

Het subsidieplafond voor de in artikel 7, eerste lid, vermelde activiteit ‘de verzorging van de eerstelijnsvoorziening voor het publiek’ is op grond van artikel 7, derde lid, voor het jaar 2019 vastgesteld op € 1.960.250.

Bij de verdeling van het beschikbare budget wordt voorrang gegeven aan instellingen die voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Tijdelijke regels subsidieverstrekking Aangepast Lezen de bibliotheekvoorziening Aangepast Lezen (gezamenlijk) uitvoeren.

B

Het subsidieplafond voor de in artikel 8, tweede lid, onder a, vermelde activiteiten ‘productie en levering’ is op grond van dat artikelonderdeel voor het jaar 2019 vastgesteld op € 1.483.750.

Het subsidieplafond voor de in artikel 8, tweede lid, onder b, vermelde activiteiten ‘productie en levering’ en ‘de veilige opslag en back-up van de bestanden voor de productie van aangepaste leesvormen en de uitvoer van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten’ is op grond van dat artikelonderdeel voor het jaar 2019 vastgesteld op € 7.550.500.

Bij de verdeling van het beschikbare budget wordt voorrang gegeven aan instellingen die voorafgaand aan de inwerkingtreding van Tijdelijke regels subsidieverstrekking Aangepast Lezen de bibliotheekvoorziening Aangepast Lezen (gezamenlijk) uitvoeren.

II

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Aldus vastgesteld op20 november 2018

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek, T.H.J. Joustra