Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan ‘Blaricummermeent Werkdorp, 1e herziening F en G’

Logo Blaricum

 

Burgemeester en Wethouders van Blaricum maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘‘Blaricummermeent Werkdorp, 1e herziening F en G’’ (NL.IMRO.0376. BPmeentpartFenG-On01) vanaf vrijdag 23 november 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt.

 

Inhoud ontwerp bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een aantal wijzigingen van het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, actualisatie F en G. Het betreft het toestaan van e-commerce en ondergeschikte detailhandel op het bedrijventerrein, een wijziging van de lijst met bedrijfsactiviteiten en een aanpassing van een wijzigingsbevoegdheid. Voor een compleet beeld wordt verwezen naar de toelichting bij het bestemmingsplan.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 23 november 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. De balie werkt uitsluitend op afspraak. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan ‘Blaricummermeent Werkdorp, 1e herziening F en G’.

Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u binnen voornoemde termijn een afspraak te maken met de heer A. Testor  van de BEL Combinatie, telefoonnummer 14 035. Dit kan tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging.

Het is niet mogelijk telefonisch of via e-mail uw zienswijze kenbaar te maken.

 

De verdere procedure

Nadat de termijn voor zienswijzen is verstreken wordt bekeken of het plan aangepast dient te worden naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. De gemeenteraad neemt een besluit over de beantwoording van de zienswijzen en over het vaststellen van het bestemmingsplan. Nadat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen voor beroep treedt het plan in werking. Als geen beroep wordt ingesteld is de procedure daarmee afgerond.

 

Naar boven