Wijziging Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2010

15 november 2018

Nr: BS2018025934

De Staatssecretaris van Defensie

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2010 wordt ‘het hoofd van de sectie militaire commissie gevaarlijke stoffen’ vervangen door: de senior adviseur militaire commissie gevaarlijke stoffen van de defensie materieel organisatie.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 november 2018

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser

TOELICHTING

De onderhavige regeling wijzigt de Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2010. In de bijlagen van een aantal regelingen van de Minister van Infrastructuur en Milieu (Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen, de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen en de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen) wordt de Minister van Defensie genoemd als erkende instantie inzake de uitvoering van een aantal voorschriften. In de onderhavige regeling is tot nu toe bepaald dat het hoofd van de sectie militaire commissie gevaarlijke stoffen in mandaat als erkende instantie zal optreden.

Als gevolg van een reorganisatie bestaat de sectie militaire commissie gevaarlijke stoffen (sectie MCGS) niet meer. De sectie MCGS is opgegaan in het cluster veiligheid, kwaliteit, arbo en milieu (VKAM) van de defensie materieel organisatie. Dientengevolge is de functie van hoofd van de sectie militaire commissie gevaarlijke stoffen overgegaan in die van senior adviseur VKAM/MCGS. De Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2010 dient hieraan te worden aangepast.

Vanwege de gewenste snelle invoering van de wijzigingsregeling en het feit dat de betrokken defensieonderdelen op de hoogte zijn van de voorgenomen wijzigingen, is afgezien van een invoeringstermijn en wordt dan ook niet aangesloten bij de systematiek van de vaste verandermomenten.

’s-Gravenhage, 15 november 2018

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser

Naar boven