Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2018, 66651Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 november 2018, nr. WJZ/18130109, tot wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren (wijziging toezicht diergeneesmiddelenregelgeving)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 8.1 van de Wet dieren;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 2 van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel d, subonderdeel 1, komt te luiden:

  • 1°. de artikelen 2.19, 2.20, met uitzondering van het tweede lid, aanhef en onderdeel i, 2.21, 2.22 en 2.25 van de wet in samenhang met het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 4 van het Besluit diergeneesmiddelen.

2. Onderdeel h komt te luiden:

  • h. de ambtenaren van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die te werk zijn gesteld bij het aCBG, Bureau Diergeneesmiddelen, voor zover het betreft het toezicht op de naleving van artikel 2.20, tweede lid, aanhef en onderdeel i, van de wet in samenhang met het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 6 van het Besluit diergeneesmiddelen.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang 1 januari 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 november 2018

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage.

TOELICHTING

Met dit besluit wordt het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren gewijzigd. In dat besluit worden de ambtenaren en andere personen aangewezen die met het toezicht op de naleving van aangewezen bepalingen bij of krachtens de Wet dieren zijn belast.

De wijziging betreft het toezicht op de bepalingen over diergeneesmiddelen dat bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is belegd. Als gevolg van een wijziging in de taakverdeling tussen de IGJ en het aCBG, Bureau Diergeneesmiddelen, gaat een deel van dat toezicht namelijk over naar laatstgenoemde organisatie per 1 januari 2019. Het betreft het toezicht in het kader van de systemen voor geneesmiddelenbewaking (farmacovigilantie) op grond van richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PbEU 2001 L 311).

Verder is van de gelegenheid gebruik gemaakt een foutieve verwijzing in artikel 2, onderdeel d, van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren te herstellen en het materieel uitgewerkte onderdeel h van dat artikel te vervangen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten