Amsterdam, Zuid verkeersbesluit aanleg laad en losplaatsen Zuidelijke Wandelweg

Logo Amsterdam

Z-18-69651

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

g elet op:

 

de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 

 

Overwegende dat:

 

 • 1.

  dat op Zuidelijke Wandelweg een school voor speciaal basis onderwijs en speciaal onderwijs is gevestigd;

 • 2.

  dat deze school vanaf eind oktober 2018 open gaat;

 • 3.

  dat er een verzoek is binnengekomen voor de aanleg van een laad en losstrook met tijdvenster voor het brengen en halen van de leerlingen van deze school;

 • 4.

  dat de leerlingen van deze school niet zelfstandig naar school komen, maar gebracht en gehaald worden met taxibusjes;

 • 5.

  dat deze aanvraag ook met de buurt is besproken waar positief op gereageerd is door de omwonende;

 • 6.

  dat om stremmingen en onveilige verkeerssituatie te voorkomen besloten is bij de ingang van de school een laad en losstrook aan te leggen van 14 parkeerplaatsen met tijdvenster in de ochtend van 08.00-09.00 uur en in de middag van 14.00-15.00 uur;

 • 7.

  dat er een positief advies is afgegeven voor het realiseren van de laad en losplaatsen door de gebiedsbeheerder van dit gebied;

 • 8.

  dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

  • om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

  • ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

  • om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

  • ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 

 

 

 • 9.

  dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam. Deze heeft daarbij op 30-10-2018 positief gereageerd;

 • 10.

  deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • 11.

  de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

 

 

Besluit

 

door het plaatsen van verkeersborden conform model E7 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen” te plaatsen op de volgende locatie:

Zuidelijke Wandelweg veertien parkeerplaatsen op de noordelijke parkeerstrook tussen De Peelstraat en het Baroniepad met als tekst onderbord: maandag tot en met vrijdag van 08.00-09.00 en van 14.00-15.00 uur

 

 

Zoals aangegeven op bijgevoegde tekening.

 

 

Amsterdam, 13-11-2018

 

 

 

 

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

 

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

uw naam, adres en telefoonnummer

de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

Annelies Lelijveld

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken

Naar boven