Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoetermeerStaatscourant 2018, 66414Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Van Duvenvoordepad, Zoetermeer

Logo Zoetermeer

STEDELIJKE ONTWIKKELING

 

Vastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Van Duvenvoordepad

 

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat de gemeenteraad op 5 november 2018 het bestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Van Duvenvoordepad heeft vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad tevens besloten om op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen.

Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 23 november 2018 ter inzage bij de Omgevingsbalie in de publiekshal van het Stadhuis aan het Stadhuisplein 1 te Zoetermeer. Ook zijn de stukken digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Toelichting

Plangebied

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouwlocatie Van Duvenvoordepad in de wijk Palenstein. Aan de noordzijde van de locatie ligt een openbaar kunstgrasveld, aan de oostzijde ligt de centrale waterpartij die door heel Palenstein loopt, aan de zuidzijde een parkeerterreintje en aan de westzijde bevinden zich bestaande laagbouwwoningen.

 

Inhoud

Het huidige bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 18 woningen al mogelijk. Met deze herziening wordt tevens de mogelijkheid gecreëerd voor het aanleggen van een ontsluitingsweg en parkeerplaatsen ten behoeve van deze woningen. In het bestemmingsplan is opgenomen dat de weg in de vorm van een doodlopende weg aangelegd dient te worden.

De woningen worden gerealiseerd op basis van het principe van particulier opdrachtgeverschap in de vorm van zelfbouw. De kopers hebben daarbij grote ontwerpvrijheid binnen de door de gemeente gestelde kaders. Deze ruimtelijke kaders worden enigszins aangepast. Zo is er in het bestemmingsplan opgenomen dat alleen aaneengesloten (niet-gestapelde) woningen mogen worden gerealiseerd, de maximale goothoogte wordt geschrapt, de maximale bouwhoogte wordt 10 meter en er zijn enkele regels opgenomen omtrent de minimale afstand van de woningen tot de bestemmingsgrens en het maximale bebouwingspercentage van het bouwperceel.

 

Instellen van beroep

Met ingang van 24 november 2018 bestaat gedurende zes weken (tot en met 5 januari 2019) de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen. Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, dan wel kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest.

Verder kan met ingang van 24 november 2018 gedurende zes weken door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het besluit om op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

NB. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Verzoek om voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij gedurende die termijn naast het instellen van beroep ook een voorlopige voorziening is gevraagd. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Informatie en inzien van het besluit met bijbehorende stukken

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u de besluiten met bijbehorende stukken inzien, dan kunt u terecht bij de Omgevingsbalie in de publiekshal van het Stadhuis aan het Stadhuisplein 1 te Zoetermeer. U dient daarvoor eerst een afspraak te maken via het digitale afspraakformulier dat u aantreft en in kunt vullen op https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/date-and-time.

Voor het maken van een afspraak of een mondelinge toelichting kunt u bellen naar telefoonnummer 14 079.

 

Deze publicatie is digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente Zoetermeer:

www.zoetermeer.nl

 

Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is met bijbehorende stukken digitaal raadpleegbaar op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0637.BP00075-0003

 

De bronbestanden zijn beschikbaar gesteld op:

http://ro.zoetermeer.eu/plannen/NL.IMRO.0637.BP00075-/NL.IMRO.0637.BP00075-0003/

Zoetermeer, 22 november 2018

 

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer,

De secretaris, De burgemeester

B.J.D. Huykman   Ch.B. Aptroot