Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2018, 66069VerkeersbesluitenGemeente Nuth - Verkeersbesluit – Buitenring Parkstad Limburg eindsituatie bebordingsplan – Nuth

Logo Nuth

Z.23944 INT.24154

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuth;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van het mandaatbesluit, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:

Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Doelstelling en motivering

Doelstelling

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden (artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 lid 1 en 2), is het gewenst om na gereedkomen van de aanleg Buitenring Parkstad Limburg diverse verkeersmaatregelen in te stellen die aansluiten op de geheel vernieuwde (verkeers-)omgeving in Nuth.

Motivering

Hierbij is het volgende overwogen:

 • De Provincie Limburg heeft middels het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) 2012 besloten tot de realisatie van de Buitenring Parkstad Limburg (BPL);

 • Omdat de verkeerssituaties in de directe omgeving van de BPL wezenlijk anders worden, zijn nieuwe verkeersmaatregelen gevraagd;

 • Onder andere wordt een nieuw verkeersplein ten noorden van De Horsel gerealiseerd;

 • De wegen waarop deze verkeersmaatregelen worden getroffen zijn (hoofdzakelijk) in beheer bij de gemeente Nuth;

 • De bebording (zoals weergegeven op bijgevoegde overzichtstekening) zal worden geplaatst conform planning van de aannemer Boskalis Nederland Infra BV van de Provincie Limburg als zijnde opdrachtgever realisatie BPL.

Overleg

Onderhavige verkeersmaatregel is besproken met de Taakaccenthouder Verkeer Brunssum/Landgraaf van de Politie Limburg. De politie heeft ingestemd met bovengenoemde verkeersmaatregel. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. Ook is vanwege de gemeentegrensoverschrijdende gevolgen van het besluit overleg geweest met de provincie Limburg.

Belangenafweging

Met de belangen van de in de omgeving gevestigde bedrijven van Nuth is, vanuit het PIP 2012, in voldoende mate rekening gehouden en betreft het nu voorliggende verkeersbesluit een formele invulling daarvan. Verder wegen de regionale belangen (en indirect de gemeentelijke belangen) zwaarder dan de belangen van overige belanghebbenden.Belanghebbenden worden niet onevenredig benadeeld door het treffen van de maatregel en er ontstaat geen onduidelijke verkeerssituatie.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • 1.

  door middel van plaatsing van diverse borden van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 diverse verkeersmaatregelen in te stellen op wegen rondom De Horsel in het kader van de aanleg BPL en zoals weergegeven op bijgevoegde overzichtstekening. 

  16 november 2018, Nuth

   

  Burgemeester en wethouders van Nuth,

  Namens dezen,

     

  I.M.N. Nijsten

  Coördinator Cluster Beheer Openbare Ruimte

   

  Mededelingen

  Publicatie

  De bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW, op 20 november 2018 in de Staatscourant. Daarnaast ligt het verkeersbesluit gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij afdeling Wonen & Bouwen (aan het loket).

    

  Bezwaar

  Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken, ingaande de dag nadat het besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant, een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden voor het bezwaar. Zo mogelijk dient een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, te worden bijgevoegd.

   

  Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Nuth, postbus 22000, 6360 AA Nuth.

   

  Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift bij de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.