Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Koninklijke BibliotheekStaatscourant 2018, 6604Overig

Regeling tot tweede wijziging van de Tijdelijke regels subsidieverstrekking Aangepast Lezen

Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

gelet op de artikelen 1.2, derde lid en 1.4 eerste lid van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015;

besluit:

vast te stellen de volgende Regeling tot tweede wijziging van de Tijdelijke subsidieregels Aangepast Lezen

ARTIKEL I

A

Onder vernummering van de artikelen 2 tot en met 10 tot 3 tot en met 11 wordt een artikel toegevoegd luidende:

Artikel 2 Verhouding Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015

Voor zover in deze regeling niet iets anders is bepaald, is het bepaalde in het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015 van toepassing.

B

Artikel 5 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Artikel 5 Bijdrage vrijwilligers

  • 1. Voor de berekening van de hoogte van de subsidie die als bijdrage in de kosten van vrijwilligers wordt verstrekt, hanteert de KB een vast bedrag per vrijwilliger.

  • 2. Het subsidieplafond voor de kosten van vrijwilligers bedraagt € 80.000,– per jaar.

  • 3. Het subsidieplafond wordt naar evenredigheid verdeeld.

C

In artikel 6, derde lid wordt ‘€ 1.610.000,–’ vervangen door: € 1.650.250,–.

D

Artikel 6, elfde lid, vervalt.

E

In artikel 7, tweede lid onder a wordt ‘€ 1.350.000’ vervangen door: € 1.383.750,–.

F

In artikel 7, tweede lid onder b, wordt ‘€ 7.220.000’ vervangen door: € 7.400.500,–.

G

Artikel 7, negende lid, vervalt en wordt vervangen door:

  • 9. De subsidieplafonds hebben geen betrekking op subsidie die als bijdrage in de kosten van vrijwilligers wordt verleend.

H

In artikel 8, tweede lid, aanhef wordt ‘twee’ vervangen door: drie.

I

Artikel 8, tweede lid onder a komt als volgt te luiden:

  • a. Projectsubsidies met een indieningsdatum. Het tijdvak waarin deze subsidies kunnen worden aangevraagd is de maand mei van ieder jaar. Het subsidieplafond per jaar bedraagt€ 300.000,–.

J

Aan artikel 8, tweede lid onder b wordt ‘Het subsidieplafond hiervoor is vastgesteld op € 120.000’ vervangen door: Het subsidieplafond per jaar is vastgesteld op € 120.000,–.

K

Aan artikel 8, tweede lid, wordt een onderdeel c toegevoegd, luidende:

  • c. Projectsubsidies voor incidentele activiteiten die niet vallen onder de projectsubsidies als bedoeld onder a en b, maar naar het oordeel van de KB zodanig bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Beleidskader Aangepast Lezen 2017-2018, dat daarvoor een subsidie kan worden verstrekt. Het subsidieplafond per jaar bedraagt € 250.000,–.

L

Artikel 8, vierde lid, komt als volgt te luiden:

  • 4. Voor de projectsubsidies als bedoeld in het tweede lid onder b en c geldt als verdeelsleutel de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. De datum waarop de aanvraag volledig is ontvangen geldt als ontvangstdatum.

M

Aan artikel 8, vierde lid wordt na ‘b’ toegevoegd: en c,.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuurscollege d.d. 25 januari 2018

De voorzitter van het Algemeen bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek, T.H.J. Joustra