Kennisgeving ontwerpbeschikking verlenen omgevingsvergunning uitgebreide procedure artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Logo Zundert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij op grond van artikel 3.10 Wabo voornemens is de volgende omgevingsvergunning te verlenen.

 

Soort activiteit: oprichten corsobouwplaats

Locatie: Beekzicht 2 te Wernhout

 

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van één dag na publicatie gedurende zes wekenter inzage bij de afdeling Ruimte, Bredaseweg 2 te Zundert op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen bij voorkeur schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als een belanghebbende ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Naar boven