Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoerdalenStaatscourant 2018, 6592VerkeersbesluitenVerkeersbesluit: Wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken naar een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan de achterzijde Dijkhof, Montfort.

Logo Roerdalen

Gem.reg.nr. Z18-002308

Specialist Verkeer R. Walraven

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERDALEN

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;  

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

Het beschermen van de weggebruikers en passagiers ;

Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Is het gewenst om

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Dijkhof voor een mindervalide bewoner te wijzigen in een algemene gehandicaptenparkeerplaats in Montfort.

 

Motivering

In verband met het overlijden van een mindervalide bewoner van de gemeente Roerdalen ligt het voor de hand de gereserveerde parkeerplaats op te heffen en open te stellen voor algemeen gebruik.

 

Juridisch kader verkeersbesluit

Van belang zijn de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). In artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In het BABW is nader gespecificeerd voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit nodig is.  

In artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist.  

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat:

De plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit:

a) de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage1,

behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4,

E12 en E13, tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht;

b) de volgende verkeerstekens op het wegdek:

1. doorgetrokken strepen;

2. aanduiding van fietsstroken;

3. aanduiding van busstroken en busbanen;

4. voetgangersoversteekplaatsen;

5. gele doorgetron strepen;

6. gele onderbroken strepen

7. haaientanden  

In onderstaande tekst wordt aangegeven waar borden worden geplaatst en markeringen worden aangebracht.  

Uit artikel 12 BABW blijkt dat voor het plaatsen of verwijderen van fysieke maatregelen, zoals drempels en inritconstructies, geen verkeersbesluit vereist is. Deze fysieke maatregelen vallen dan ook buiten het verkeersbesluit.

Aanpak en inrichting

De gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt gewijzigd naar een algemene gehandicaptenparkeerplaats door het weghalen van het onderbord OB309 (RVV 1990) op de parkeerplaats in de directe nabijheid van woon-zorgcomplex Dijkhof in Montfort.

 

Belangenafweging

Overwegende dat:

- Aan de Dijkhof komen vaak mindervalide bezoekers voor de bewoners van het woon-zorgcomplex. Het is voor deze groep bezoekers wenselijk om dichtbij de ingang te kunnen parkeren. Voor overige bezoekers en bewoners van het woon-zorgcomplex blijft voldoende parkeergelegenheid over;

- Dat er momenteel nog geen algemene gehandicaptenparkeerplaats aanwezig is op de Dijkhof;

- Dat regelmatig mindervalide bezoekers het woon-zorgcomplex aan de Dijkhof als bestemming hebben;

- Dat ten behoeve van de bezoekers van het woon-zorgcomplex de aanwezigheid van een algemene gehandicaptenparkeerplaats gewenst is;

- Dat op deze parkeerplaats enkel geparkeerd mag worden door de weggebruikers die beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart;

- Voor zover belanghebbenden nadelige gevolgen ondervinden van het verkeersbesluit deze niet onevenredig zijn in verhouding tot de met dit besluit te dienen doelen (artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht).

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd omtrent deze maatregel met de taakaccenthouder verkeer van de basiseenheid Echt-Susteren-Roerdalen van de politieregio Limburg en dat zij positief adviseert. Het betreffende overleg heeft plaatsgevonden op woensdag 24 januari 2018.

Besluit:

 • I.

  Intrekken van het verkeersbesluit geregistreerd onder RD/2016-1242 en wel door het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken; 

 • II.

  Een en ander uit te voeren door het verwijderen van het onderbord OB309 (RVV 1990) met hierop het kenteken: 7-ZRZ-53;

 • III

  Een algemene gehandicaptenparkeerplaats toewijzen ten behoeve van woon-zorgcomplex gelegen aan de Dijkhof.

   

   

St. Odiliënberg, 4 januari 2018

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen,

krachtens mandaat,  

 

R (Rob) Walraven

Specialist Verkeer

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

 • a)

  naam en adres

 • b)

  de dagtekening

 • c)

  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit "Z18-002308 Wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken naar een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan de achterzijde Dijkhof in Montfort"

 • d)

  de gronden van het bezwaar

 

Wanneer u van mening bent dat vanwege spoed niet op het besluit op uw bezwaarschrift gewacht kan worden, kunt u bij de voorzieningsrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond verzoeken dit besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen.