Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KrimpenerwaardStaatscourant 2018, 65788VergunningenVaststellen wijzigingsplan Benedenberg 56, Bergambacht

Logo Krimpenerwaard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.9.a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan Benedenberg 56, Bergambacht met ingang van 21 november 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

 

Het wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van een voormalige varkensschuur in een woonfunctie.

 

Zienswijze

Vanaf woensdag 21 november 2018 ligt het wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken terinzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken via de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl inwoners / bouwen en wonen / bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer NL.IMRO.1931.BPW1802BG019-VG01.

 

Binnen de termijn van ter inzage ligging is het instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit mogelijk voor:

  • 1.

    Degene, die een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan hebben ingediend en belanghebbende zijn;

  • 2.

    Belanghebbenden, die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerp van het bestemmingsplan;

  • 3.

    Een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 

Het beroepsschrift wordt ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tijdens de beroepstermijn kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze afdeling.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt op de dag, die volgt op die na de afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treden het besluit en het plan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepsschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U kunt bij de griffie van de Raad van State hiernaar informeren.

  

Stolwijk, 21 november 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard,

mw. mr. M. Plantinga, secretaris

mr. R.S. Cazemier, burgemeester