Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
IJsselsteinStaatscourant 2018, 65702Ruimtelijke plannenVoorontwerp bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Poortdijk 101 IJsselstein’

Logo IJsselstein

Burgemeester en wethouders van IJsselstein maken bekend dat bovengenoemd voorontwerp bestemmingsplan met ingang van 22 november 2018 voor iedereen ter inzage ligt in het kader van inspraak.

Voorontwerp bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Poortdijk 101 IJsselstein’ voorziet in een planologische regeling voor de realisatie van een woongebouw met 57 wooneenheden op het perceel Poortdijk 101 in IJsselstein.

Reacties

Met ingang van 22 november 2018 ligt het voorontwerp bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken gedurende 4 weken (tot en met 19 december 2018) ter inzage bij de publieksbalie van het stadskantoor Overtoom 1 te IJsselstein (geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur). Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar via de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0353.Poortdijk101-VO01).

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar reactie over het voorontwerp bestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties (niet per e-mail) kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder vermelding van ‘Reactie voorontwerp bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Poortdijk 101 IJsselstein’. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Vrij van de Omgevingsdienst regio Utrecht via 088 022 50 00.

Inloopavond

Op dinsdag 11 december 2018 wordt van 18.30 tot 20.00 uur een inloopavond georganiseerd in de Skylobby van het stadhuis van IJsselstein, Overtoom 1 te IJsselstein. Tijdens de avond kunt u de plannen inzien en vragen stellen hierover. Naast medewerkers van de gemeente zullen ook initiatiefnemers aanwezig zijn.

Vervolg

Na afloop van de termijn zullen de reacties samengevat en gezamenlijk beantwoord worden in een nota. Deze zal, na bestuurlijke instemming toegezonden worden aan de indieners van een reactie. Tevens zal er een ontwerp bestemmingsplan opgesteld worden en deze zal voor een termijn van zes weken ter inzage worden gelegd. Daarop kan gereageerd worden met een zienswijze.