Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2018, 6569Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Groote Hoeven

Logo Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 25 januari 2018 het bestemmingsplan “Groote Hoeven” ongewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02017005-VS01) heeft vastgesteld.

 

Inhoud bestemmingsplan

Het plangebied wordt begrensd door de Loovebaan, de Hooghoefweg, de Zandstraat en de percelen aan de Kommerstraat.

 

Het bestemmingsplan maakt door een directe woonbestemming een woonwijk met circa 175 overwegend grondgeboden woningen mogelijk. Georiënteerd op de rotonde Loovebaan, Kerkendijk, Hooghoefweg wordt een appartementencomplex van drie bouwlagen, met een accent in een vierde bouwlaag voorzien. In het plangebied zijn een brandweerkazerne en sportcentrum aanwezig, deze functies worden gehandhaafd. Aan de bestemmingen ‘Bedrijf – Brandweerkazerne’ en ‘Sport’ wordt wel een wijzigingsbevoegdheid toegekend waarmee de bestemming van deze percelen in de toekomst kan worden aangepast om de realisatie van woningen op deze gronden mogelijk te maken. Ook delen van gronden behorende tot de percelen gelegen aan de Kommerstraat kennen een wijzigingsbevoegdheid richting woningbouw.

 

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf vrijdag 9 februari 2018 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van zaterdag 10 februari 2018 tot en met vrijdag 23 maart 2018.

 

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888). Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02017005-VS01.

 

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;

  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.