Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2018, 65675VergunningenMilieueffectrapportage, kennisgeving ex. art. 7.8b Rukven 11, 5473 VS Heeswijk-Dinther

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders van Bernheze maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 5 onder a., van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 13 april 2018 heeft Van Doorn vleeskuikens VOF medegedeeld dat hij voornemens is om een pluimveestal op te richten en uit te breiden met gespeende biggen aan Rukven 11, 5473 VS Heeswijk-Dinther. Deze activiteiten is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Bernheze hebben besloten dat door Van Doorn vleeskuikens VOF géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit.

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Bernheze leiden de voorgenomen activiteiten, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken liggen vanaf 21 november 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Bernheze.

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wabo aan de orde worden gesteld.

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar kan alleen worden ingediend door de initiatiefnemer.

Eventuele bedenkingen van derden kunnen later worden ingebracht in het kader van de omgevingsvergunningsprocedure. Dit is een voorbereidingsbesluit op de vergunningverlening voor de activiteit milieu.