Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2018, 65577VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Leeuwarden

Nummer besluit : VB-18-54

Datum besluit : 8 november 2018

Registratienummer DI :      

Dossiernummer : 11029521

Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, daartoe gemachtigde in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet;

Overwegende,

dat een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt gerealiseerd op het Dragoonsplein ter hoogte van ingang flat met nrs. 171 t/m 335 te Leeuwarden.

dat er op het Dragoonsplein te Leeuwarden sprake is van een redelijke parkeerdruk, wat inhoudt dat er dagelijks sprake kan zijn van een situatie waarbij de aanvr(a)ager(ster) de auto niet op een bereikbare plaats kwijt kan;

dat bij de belangenafweging de economische belangen van bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden zijn meegenomen, maar dat de verkeersveiligheid heeft geprevaleerd;

dat er overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten zijn gelegen binnen de bebouwde kom van en/of in beheer zijn bij de gemeente Leeuwarden;

BESLUIT

middels het plaatsen van bord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en een onderbord met daarop het kenteken van het voertuig van de aanvra(a)ger(ster), op het Dragoonsplein ter hoogte van ingang flat met nrs. 171 t/m 335 te Leeuwarden, een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen, welke uitsluitend is gereserveerd voor het voertuig van de aanvra(a)ger(ster) met het kenteken zoals dat op het onderbord is vermeld;

Leeuwarden, 8 november 2018

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,

namens dezen,

M.M. Stam,

teamleider Vergunningen en Leefomgeving

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u tegen dit besluit binnen zes weken, vanaf de dag na die waarop dit besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet in ieder geval bevatten:

a uw naam, adres en ondertekening;

b de datum;

  • c.

    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • d.

    de gronden (motivering) van het bezwaar.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.leeuwarden.nl/bezwaarschrift.

Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor de precieze voorwaarden op de genoemde site.

Besluit tijdelijk opschorten

Wilt u dat de gemeente een besluit waartegen u bezwaar heeft ingediend, niet uitvoert? Vraag dan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van

Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor de precieze voorwaarden op genoemde site.