Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2018, 65530Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning bedrijf met bedrijfswoning Garde Jagerswei, tussen nummer 1 en 2, te Grou

Logo Leeuwarden

Van donderdag 22 november 2018 tot en met donderdag 3 januari 2019 ligt de verleende omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het oprichten van een bedrijf met bedrijfswoning op de locatie Garde Jagerswei, tussen nummer 1 en 2 te Grou met bijbehorende stukken ter inzage.

Ontwikkeling

Met dit plan wordt de realisatie van een bedrijf met bedrijfswoning op de locatie Garde Jagerswei, tussen nummer 1 en 2, planologisch mogelijk gemaakt. Een concrete bouwaanvraag volgt op een later moment.

Inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien:

 • -

  in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure

 • -

  via https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen.

Beroep

Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt alleen beroep instellen:

 • -

  van vrijdag 23 november 2018 tot en met donderdag 3 januari 2019;

 • -

  als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt ingediend;

 • -

  als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.

Voorlopige voorziening

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.