Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2018, 65499Ontheffingen

Instelling tijdelijk gebied met beperkingen Deelen ten behoeve van ruiming vliegtuigbommen

13 november 2018

Nr. MLA/174/2018

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelezen het verzoek van de burgemeester van de gemeente Arnhem van 12 november 2018;

Gelet op artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Ten behoeve van de ruiming van vliegtuigbommen wordt ter bescherming van het luchtverkeer het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Deelen aangewezen, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:

  TGB Deelen

  een cirkelvormig gebied met een straal van 1 kilometer met als middelpunt coördinaat 52°03'17.16"N 005°52'39.74"E, van grondniveau tot 3000 voet boven gemiddeld zeeniveau (AMSL) (zie figuur).

 • 2. Het TGB Deelen, genoemd in het eerste lid, wordt ingesteld op de hieronder genoemde dag en tijdstippen:

  Week 46:

  woensdag 14 november 2018 van 09:30 uur tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:00 uur lokale tijd.

  TGB Deelen

  TGB Deelen

Artikel 2

Binnen het TGB Deelen gelden de volgende beperkingen:

 • a. binnen het gebied zijn alleen HEMS- en SAR-vluchten en vluchten van de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, toegestaan;

 • b. de vluchten, genoemd in onderdeel a, mogen alleen het TGB Deelen binnenvliegen na toestemming van de luchtverkeersleiding van MilATCC Schiphol; deze dienst verleent de toestemming pas na verificatie met de dienstdoende commandant van de Explosieven Opruimings Dienst Defensie.

Artikel 3

Handelen in strijd met artikel 2, onderdeel a, van deze beschikking levert een strafbaar feit op.

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 14 november 2018 en vervalt met ingang van 15 november 2018.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en zal tevens bekend worden gemaakt door middel van een NOTAM.

De Minister van Defensie, voor deze, De Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit, J.P. Apon, Commodore

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Defensie, DienstenCentrum Juridische Dienstverlening, ter attentie van de Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank die bevoegd is. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend.

TOELICHTING

Het tijdelijke gebied met beperkingen Deelen wordt ingesteld op verzoek van de burgemeester van de gemeente Arnhem met het doel om (eventuele) vluchten van de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, en de traumaheli ongestoord te kunnen uitvoeren in het luchtruim boven de locatie waar de ontmanteling van twee vliegtuigbommen plaatsvindt.