Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 6528

Gepubliceerd op 14 februari 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Gemeente Leidschendam-Voorburg_verkeersbesluit voor het het afsluiten van het President Kennedyplein.

Logo Leidschendam-Voorburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Kenmerk: 2045051

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 

Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) kunnen regels worden opgesteld

voor onderstaande doelen:

 

1. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

2. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

3. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

4. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of

van de functie van objecten of gebieden.

 

Volgens artikel 15 WVW 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), worden de hierin genoemde verkeerstekens geplaatst of verwijderd krachtens een verkeersbesluit. De hieronder genoemde wegen worden beheerd door de gemeente Leidschendam-Voorburg, zodat - volgens art. 18 van de WVW 1994 - verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders.

 

Motieven

 

Op basis van de Ruimtelijke Visie De Heuvel wordt het President Kennedyplein heringericht: motorvoertuigen kunnen dan alleen nog maar via de Burg. Sweenslaan het plein op- en afrijden. Doorgaand autoverkeer (Heuvelweg – Noordsingel v.v.) is dan onmogelijk, waardoor het plein meer autoluw wordt Om dit te bereiken worden de overige toegangen (Dobbelaan en Burg. Roeringlaan) aangewezen als (brom)fietspad, zoals op bijgaande figuur is afgebeeld. Dit draagt ook bij aan het beter functioneren (verkeersveiliger maken) van de doorgaande fietsroute via de Dobbelaan.

 

Overleg met politie

 

Zoals genoemd in artikel 24 van het BABW is over dit verkeersbesluit overleg gepleegd met de politie Eenheid Den Haag, afdeling infrastructuur team Advies en Analyse en heeft de politie Eenheid Den Haag op 30 januari 2018 positief geadviseerd.

 

Besluit:

 

1. de Burg. Roeringlaan, over een lengte van ca. 33 meter, ten noordwesten van het President Kennedyplein, aan te wijzen als (brom)fietspad in beide richtingen, door plaatsing van de borden model G12a RVV 1990 met onderbord, ondersteund met paal in as (brom)fietspad

 

2. De (brom)fietspaden in de Dobbelaan, te verlengen tot ca. 84 meter, direct ten zuidwesten en noordoosten van het President Kennedyplein, aangeduid met bord model G12a RVV 1990 met onderbord, ondersteund met paal in as (brom)fietspad .

 

Bijlage: tekening

 

 

Leidschendam-Voorburg, 31 januari 2018

 

 

Namens burgemeester en wethouders,

 

 

D.R. Gussekloo

Hoofd afdeling Stadsbeheer

 

 

Dit document is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend.

 

BEKENDMAKING

 

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant (zoek.officielebekendmakingen.nl) op 14 februari 2018. Het besluit kan ook worden ingezien op het Servicecentrum. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met dhr Braam of van Putten via tel 14070, bij wie ook inhoudelijke toelichting kan worden verkregen.

 

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na publicatie in de Staatscourant een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 1005, 2260 BA, Leidschendam. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, mits u een bezwaarschrift hebt ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Met het verzoek om voorlopige voorziening moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Voor de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

 

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl