Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 65196

Gepubliceerd op 15 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Verkeersbesluit Blauwe zone centrum Nuenen

Logo Nuenen, Gerwen en Nederwetten

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NUENEN,

gelet op:

• het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RW 1990);

• het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

• het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Doelstelling

Uit het oogpunt van het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en de verkeersveiligheid op de weg is het gewenst in het centrum van Nuenen een blauwe zone in te stellen.

overwegende dat:

- de parkeerdruk in het centrum van Nuenen op piekmomenten te hoog is;

- langparkeerders in het centrum, veelal werknemers, de beschikbare parkeerplaatsen bezet houden;

- parkeerregulering nodig is om in voldoende parkeeraanbod voor bewoners en bezoekers te voorzien;

- betaald parkeren een vorm van parkeerregulering is die niet past bij het dorpse karakter van Nuenen;

- een blauwe zone een vorm van parkeerregulering is die met succes is toegepast bij veel gemeenten met vergelijkbare omvang, zowel landelijk als binnen de regio;

- een blauwe zone leidt tot betere benutting van bestaande parkeerplaatsen;

- het wenselijk is om een blauwe zone met een maximale parkeerduur van 2 uur in te stellen;

- de blauwe zone geldt van maandag tot en met zaterdag, binnen de venstertijden van 8.00 tot 19.00 uur en op koopavonden tot 21.00 uur;

- de starttijd van 8.00 uur wordt gehanteerd zodat werknemers niet in de verleiding komen om toch in de parkeerschijfzone te parkeren;

- dat de eindtijd van 19.00 uur wordt gehanteerd zodat de meeste de bewoners geparkeerd hebben, en de resterende parkeervakken gebruikt kunnen worden voor onder andere bezoekers van de horeca;

- de volgende wegen (gedeeltelijk) onderdeel uit gaan maken van de blauwe zone: Parkstraat, Park, Kerkstraat, Vincent van Goghstraat, Margot Begemannstraat, Vincent van Goghplein, Berg, Weverstraat, Papenvoort, Beekstraat en Mgr. Cuytenlaan;

- deze wegen in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Nuenen;

- tijdens de venstertijden langparkeerders terecht kunnen op de diverse langparkeergelegenheden aan de randen van de blauwe zone;

- buiten de venstertijden mag op de parkeerplaatsen binnen de blauwe zone vrij geparkeerd worden, zonder gebruik van de parkeerschijf;

- bewoners in aanmerking komen voor een parkeerontheffing, zoals beschreven in de gemeentelijke beleidsregels Blauwe zone Centrum Nuenen;

- het instellen van de blauwe zone een nadrukkelijke wens is van de ondernemers in het centrum;

- in het voortraject gebruik is gemaakt van input van de centrummanager en de bestaande klankbordgroep van een parkeeronderzoek in het centrum;

- een inloopbijeenkomst heeft plaatsgevonden om de mening van belanghebbenden op te halen, draagvlak te creëren en iedereen breed te informeren over de aanstaande blauwe zone;

- gesproken is met grondeigenaren van openbaar toegankelijke parkeerplaatsen;

- overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde.

besluiten:

 • 1.

  door plaatsing van zoneborden E10 en E11 van bijlage 1 van het RW 1990 met vermelding van een maximale parkeerduur van 2 uur, voorzien van een onderbord met de tekst "ma t/m do 8-19 h, vr 8- 21 h, za 8-19h" en het aanbrengen van blauwe strepen als bedoeld in artikel 25 van het RW 1990, een parkeerschijfzone in te stellen op (gedeeltes van) de Parkstraat, Park, Kerkstraat, Vincent van Goghstraat, Margot Begemannstraat, Vincent van Goghplein, Berg, Weverstraat, Papenvoort, Beekstraat en Mgr. Cuytenlaan te Nuenen, zoals aangegeven op de bijgevoegde tekening;

 • 2.

  door verwijdering en verplaatsing van zoneborden E01 van bijlage 1 van het RVV 1990, de parkeerverbodszone in het centrum gedeeltelijk op te heffen, daar waar overlap is met de nieuwe blauwe zone.

 • 3.

  dit verkeersbesluit treedt in werking daags na publicatie en wordt geeffectueerd na afloop van de bezwarentermijn en/of eventuele bezwarenprocedure.

Nuenen, 15 november 2018

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Nuenen,

de secretaris, de burgemeester,

Mr. J.H.M. van Vlerken M.J. Houben MBA

Bekendmaking van dit besluit geschiedt door publicatie in de Staatcourant. Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo. artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

 

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl