Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2018, 64806Overige mededelingen aan het wegverkeerBESLUIT

Logo Utrecht

Provincie Utrecht, Vianen , Bolgerijsekade voet/fiets viaduct over de A27 , onttrekken aan de openbaarheid.

Waterschap Rivierenland heeft op 18 juli 2018 een verzoek gedaan om het viaduct Bolgerijsekade te onttrekken aan de openbaarheid. Het gaat om een voet- en fiets viaduct over de A27 in het buitengebied van Vianen. Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud en dient op verzoek van Rijkswaterstaat, de eigenaar van het viaduct om de brug aan de openbaarheid te onttrekken. Onderzoek toont aan dat het viaduct uit 1979 niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Omdat het nogal ingrijpend en kostbaar is om het viaduct alsnog aan de eisen te laten voldoen, en het gebruik beperkt en overwegend recreatief is, gaat Rijkswaterstaat het viaduct slopen. Om dit te kunnen doen moet het viaduct onttrokken worden aan de openbaarheid, dit is een bevoegdheid van Provinciale Staten op basis van artikel 8 lid 2 van de Wegenwet.

 

Provinciale Staten hebben op 5 november 2018 besloten akkoord te gaan met het verzoek van waterschap Rivierenland om het voet en fiets viaduct Bolgerijsekade over de A27 in Vianen aan de openbaarheid te onttrekken.

 

De complete tekst ligt met bijbehorende stukken vanaf 14 november 2018 gedurende zes weken tot en met 26 december 2018 ter inzage bij:

 • -

  De gemeente Vianen, Voorstraat 30, 4132 AS, Vianen.

 • -

  Het provinciehuis van Utrecht, in te zien na telefonische afspraak via +3130 258 2949, Archimedeslaan 6, 3584 BA, Utrecht.

   

Het besluit wordt ook elektronisch openbaar gemaakt via het internetdomein van de provincie Utrecht: http://www.provincie-utrecht.nl.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift indienen bij Provinciale Staten van Utrecht:

 • -

  Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier “Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD”. Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl/formulierbezwaar.

 • -

  Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten, uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer) de reden van bezwaar, ondertekening.

   

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Daarbij is een griffierecht verschuldigd (zie ook: www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/ voor de hoogte van het griffierecht). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.