Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ouder-AmstelStaatscourant 2018, 64657VerkeersbesluitenVerkeersmaatregelen recreatiegebied Ouderkerkerplas

Logo Ouder-Amstel

Nummer 2018-027

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,

Overwegende dat:

Het gebleken is dat bestuurders, die met een hogere snelheid over de Groeneveldweg en op de aansluiting hiervan op de Middenweg rijden, in de bochten hiervan soms de macht over het stuur verliezen;

De Groeneveldweg en Middenweg in het recreatiegebied Ouderkerkerplas ligt, buiten de bebouwde kom van Ouderkerk aan de Amstel;

Aan een aantal paden binnen dit recreatiegebied sinds hun aanleg nog geen officiële status is toegekend en de voorrang binnen het recreatiegebied nog niet in alle gevallen formeel is geregeld;

Hoewel de Groeneveldweg buiten de bebouwde kom ligt, voor delen hiervan een lagere adviessnelheid dan 50 km per uur ingesteld kan worden;

gehoord de politie;

gelet op artikel 15 van de Wegenverkeerswet

BESLUITEN

 • 1

  een adviessnelheid van 30 km per uur in te stellen op de, bij dit besluit horende memo aangegeven delen van, de Groeneveldweg; en Middenweg

 • 2

  Aan de Wind en Het Ruim aan te wijzen als 60 km wegen en Het Ruim tevens aan te wijzen als parkeerplaats;

 • 3

  de kruisingen van de Middenweg met het (naamloze) fietspad over de A-2, met Aan de Wind en met Het Ruim aan te wijzen als voorrangskruispunten ten gunste van het verkeer op de Middenweg;

 • 4

  Op Koers aan te wijzen als (brom)fietspad en De Brug en Langs De Wal aanwijzen aan te wijzen als voetpad;

 • 5

  De bewegwijzering van de Korte Dwarsweg als de hoofdontsluitingsroute voor (brom)fietsers naar en van (de richting van) Amsterdam te verbeteren;

 • 6.

  Hiertoe conform de in de bij dit besluit behorende memo aangegeven bebording te plaatsen en belijning aan te brengen;

Ouder-Amstel, 28 augustus 2018

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,

de secretaris, de burgemeester,

L.J. Heijlman J. Langenacker

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken na de bekendmaking in de Staatscourant een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

 • uw naam en adres;

 • de dagtekening van het bezwaarschrift;

 • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;

 • de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.