Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2018, 64594VergunningenSlochterweg 1 Noordbroek, Kennisgeving beoordeling m.e.r.-plicht uitbreiding Maatschap Jager Z2018-00010670

Logo Midden-Groningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat zij een beslissing hebben genomen ten aanzien van de m.e.r.-beoordeling voor het veranderen van een pluimveebedrijf aan de Slochterweg 1 te Noordbroek. De verandering bestaat uit het uitbreiden van de bestaande inrichting met twee nieuwe pluimveestallen.

 

De beoogde activiteit (het veranderen van een pluimveehouderij staat vermeld in bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Uit de m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze verandering is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde m.e.r.-beoordeling.

 

Terinzagelegging

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 15 november tot en met 28 december 2018 ter inzage op het gemeentehuis te Hoogezand, Gorecht-Oost 157 te Hoogezand.

 

Bezwaar en beroep

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Belanghebbenden die geen bezwaar of beroep tegen dit voorbereidingsbesluit in kunnen stellen, kunnen hun bezwaren tegen dit beluit kenbaar maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die open staan in het kader van de nog uit te voeren procedure ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht –omgevingsvergunning voor de activiteit milieu- ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand, Telefoon (0598) 37 37 37.