2018-34769

Logo Zaanstad

 

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

d.d. 18 oktober 2018

 

overwegende dat:

 

in Zaandam,

het uitgaansgebied in Zaandam-centrum ronde de Dam in de avonduren druk bezocht wordt;

in de avonduren op straat zich veel voetgangers zicht bevinden;

de Dam reeds als voetgangersgebied is aangewezen uitgezonderd bevoorrading tussen 6-12 uur;

buiten de Dam zich ook veel horecagelegenheden bevinden;

tijdens de avonduren veel bezoekers van horecagelegenheden op straat zijn en dit aanrijdingen en bijna aanrijdingen (conflicten) met bestuurders van bromfietsen, snorfietsen en fietsen oplevert;

een fietsenstalling aanwezig is bij de Damkade;

de route Damstraat – Wilhelminastraat op dit tijdstip niet gebruikt wordt door lijnbussen vanwege brugopeningen;

uit overwegingen van verkeersveiligheid het gewenst is om de volgende straten; de Dam tussen Damstraat en Wilhelminastraat, Damstraat tussen Damkade en Dam en Wilhelminastraat tijdens de avonduren ook als voetgangersgebied aan te wijzen;

genoemde besluit geen effect heef top bereikbaarheid van uitgaansgebied voor nood- en hulpdiensten;

 

volgens artikel 24 BABW overleg met de politie Noord-Holland heeft plaatsgevonden waarbij de politie akkoord gaat met de inhoud van onderstaand besluit;

 

bovengenoemde wegvakken is gelegen in de gemeente Zaanstad en bij de gemeente in beheer is;

 

de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn; weggebruikers en passagiers beschermd moeten worden;de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet zijn; de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994

 

gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994;

 

b e s l u i t e n :

 

In Zaandam;

 • 1.

  de Dam tussen Damstraat en Wilhelminastraat, Damstraat tussen Damkade en Dam en Wilhelminastraat tijdens de avonduren als voetgangersgebied aan te wijzen tussen 22.00 uur en 06.00 uur door middel van het plaatsen van verkeersborden G7zb met onderbord zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 • 1.

    

  namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

     

  hoofd sector Openbare Ruimte,

  mevrouw M. Zijp

   

  Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

   

  U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

d.d. 18 oktober 2018

 

m a k e n b e k e n d :

 

dat zij hebben besloten;

 

in Zaandam;

 • 1.

  de Dam tussen Damstraat en Wilhelminastraat, Damstraat tussen Damkade en Dam en Wilhelminastraat tijdens de avonduren als voetgangersgebied aan te wijzen tussen 22.00 uur en 06.00 uur door middel van het plaatsen van verkeersborden G7zb met onderbord zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990  

  namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

     

  hoofd sector Openbare Ruimte,

  mevrouw M. Zijp

    

  Dit besluit ligt voor een periode van zes weken ter inzage bij receptie stadhuis, Stadhuisplein 100 Zaandam, en De Bieb Krommenie.

   

  Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

   

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

Naar boven