Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BerkellandStaatscourant 2018, 64481OverigInspraak ontwerpbeleidsnotitie ‘Beleid voor plaatsing antennemasten’

Logo Berkelland

De gemeente Berkelland heeft nieuw beleid voor de plaatsing van antennemasten opgesteld. Door gewijzigde wet- en regelgeving was het wenselijk nieuw beleid op te stellen. Het bestaande beleid wordt hiermee geactualiseerd, toetsgronden worden specifieker benoemd en omgevingsvergunningen kunnen beter worden gemotiveerd.

Waarom een beleidsnotitie?

Binnen de gemeente Berkelland is de mobiele dekking en capaciteit niet optimaal. Vooral in het buitengebied is er een toenemende vraag naar mobiele bereikbaarheid. Zowel vanuit de inwoners als de providers. Dit vraagt om geschikte locaties voor het plaatsen van een antennemast. Om ad-hoc beslissingen te voorkomen bij de besluitvorming over aanvragen omgevingsvergunning voor antennemasten, heeft het college in 2008 en 2012 antennebeleid vastgesteld. Dit vergroot de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van inwoners en aanvragers. Daarnaast dient het beleid als toetsingskader voor aanvragen omgevingsvergunning. Voor een onderwerp dat steeds in beweging is, is 2012 een geruime tijd geleden. Vandaar het vernieuwde gemeentelijke beleid voor de plaatsing van antennemasten.

Wat staat er in de beleidsnotitie?

In de notitie “Beleid voor plaatsing antennemasten” zijn uitgangspunten geformuleerd om aanvragen omgevingsvergunning voor het plaatsen van een antennemast te beoordelen. Met deze uitgangspunten geeft de gemeente het kader aan waar de aanvragen aan moeten voldoen. Bij het opstellen van dit kader zijn de volgende aspecten meegenomen: belangen van omwonenden, belangen van aanvragers, stedenbouwkundige aspecten en de landschappelijke inpassing.

Inspraakmogelijkheden

De ontwerpbeleidsnotitie ligt van 14 november tot en met 27 december 2018 ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over de aanvraag. Dit heet het indienen van inspraakreacties. U kunt schriftelijk inspraakreacties indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo.

Deze publicatie en de ontwerpbeleidsnotitie ‘Beleid voor plaatsing antennemasten’ kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestuur’/ ‘Beleidsstukken’/ ‘Beleid voor plaatsing antennemasten’.