Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2018, 64358Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 november 2018, nr. 2018-0000177690, tot benoeming van de leden van de Commissie regulering van werk en vaststelling van de vergoeding (Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie regulering van werk)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges, artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Instellingsregeling Commissie regulering van werk;

Besluit:

Artikel 1. Benoeming leden

Tot lid van de Commissie regulering van werk, bedoeld in artikel 2 van de Instellingsregeling Commissie regulering van werk, worden benoemd:

  • a. drs. H. Borstlap (tevens voorzitter);

  • b. prof. dr. E. Verhulp;

  • c. mr. dr. J.P.H. Zwemmer;

  • d. prof. mr. F.G. Laagland;

  • e. prof. dr. B.J. ter Weel;

  • f. prof. mr. S. Klosse;

  • g. dr. F. Kalshoven;

  • h. mr. A.L. Mertens;

  • i. prof. dr. F.C. Stam;

  • j. mr. dr. J.H. Bennaars.

Artikel 2. Vergoeding

De leden van de Commissie, voor zover niet vallend onder de uitzondering van artikel 2, derde lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies, ontvangen een vaste vergoeding per maand, gebaseerd op salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De arbeidsduurfactor voor de voorzitter is 8/36 en voor de overige leden 4/36.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie regulering van werk.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 november 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees