Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluherziening Parkeren - 2018’ (gemeente Doetinchem)

Logo Doetinchem

Vanaf 15 november 2018 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘Parapluherziening Parkeren - 2018’ en de daarop betrekking hebbende stukken zes weken ter inzage.

Fase vastgesteld

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Bij het raadplegen van deze bestanden hebt u een gml-viewer nodig. De tekst die u kunt plakken in de geopende viewer is:

https://bestemmingsplan.doetinchem.nl/plannen/NL.IMRO.0222.R70B016A-/NL.IMRO.0222.R70B016A-0002/NL.IMRO.0222.R70B016A-0002.gml

Bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan betreft een parapluherziening met een eenduidige parkeerregeling voor alle bestemmingsplannen in de gemeente Doetinchem.

Met deze regeling kan het gemeentebestuur de verplichting opleggen om parkeerplaatsen op eigen terrein aan te leggen bij bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik van een perceel of gebouw.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan zoals dat als ontwerp ter inzage heeft gelegen, ongewijzigd vastgesteld in zijn vergadering van 1 november 2018.

Er zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dus geen wijzigingen aangebracht.

Het raadsbesluit ligt eveneens ter inzage.

Beroep

Een belanghebbende kan binnen de gestelde termijn (t/m 26 december 2018) tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Om beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad in principe in werking treedt daags na afloop van bovengenoemde beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Kosten

Voor zowel beroep als verzoek om voorlopige voorziening moet de indiener griffierecht betalen.

Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via www.raadvanstate.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentewinkel, tel. (0314) 377 377.

Naar boven