Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 6428

Gepubliceerd op 14 februari 2018 09:00
Inhoudsopgave

N319; verkeersbesluit instellen geslotenverklaring parallelweg voor gemotoriseerd verkeer te Ruurlo in de gemeente Berkelland

Logo Gelderland

VERKEERSBESLUIT ZAAKNUMMER 2 01 7 - 014428 , D.D. 30 JANUARI 201 8

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit voor het instellen van een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer op de parallelweg van de provinciale weg N319 te Ruurlo in de gemeente Berkelland.

Aanleiding

De provinciale weg N319 is een gebiedsontsluitingsweg die Zutphen verbindt met de Duitse grens en daarbij langs de plaatsen Vorden, Ruurlo en Winterswijk loopt.

Ter hoogte van kasteel Ruurlo ligt er langs de N319 tussen het (brom-)fietspad (kilometer 20,07) en de Stapeldijk/N312 (kilometer 20,35) een parallelweg die toegang biedt tot het kasteel Ruurlo. In het kasteel Ruurlo is het museum MORE gevestigd.

Sinds de opening van het museum ontstonden er onveilige situaties door het intensievere gebruik van de parallelweg, alsmede door geparkeerde auto’s in de berm tussen de N319 en de parallelweg en langs de parallelweg en het (brom)fietspad van de Vordenseweg. Het meer intensieve gebruik van de parallelweg en het genoemde parkeren op deze plaatsen is niet wenselijk in combinatie met het gebruik van de parallelweg en fietspad door (brom-)fietsers en voetgangers die al dan niet het kasteel bezoeken. Na een aanloopperiode, waarbij tijdens drukke periodes verkeersregelaars verwezen naar parkeermogelijkheden, is er overgegaan tot het nemen van maatregelen.

Ter verbetering van de verkeersveiligheid op de parallelweg en het (brom-)fietspad en om te voorkomen dat er aan de parallelweg geparkeerd gaat worden, is in overleg met de gemeente Berkelland en de politie besloten om de parallelweg bij het kasteel Ruurlo gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd t.b.v. aanwonenden en leveranciers. Deze maatregel is op voorhand ingesteld en zal middels dit verkeersbesluit geëffectueerd worden.

Als wegbeheerder van de N319 is de provincie Gelderland verplicht om voor de beoogde verkeersmaatregel op deze locatie een verkeersbesluit te nemen.

Juridisch Kader

Wettelijke grondslag:

Dit besluit wordt genomen conform:

 • artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;

 • artikel 15, lid 1 Wegenverkeerswet 1994;

 • artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;

 • artikel 12 en 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

 • het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.

Procedure totstandkoming

Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Berkelland en met de korpschef van de Politie Eenheid Oost-Nederland, district Noord en Oost Gelderland.

Zienswijzen

Op het ontwerp-verkeersbesluit, dat ter visie heeft gelegen van 29 november 2017 tot en met 10 januari 2018 is geen zienswijze ingediend.

Beleidskader

In de omgevingsvisie is opgenomen dat personen zich vlot en veilig kunnen bewegen. Hierbij wordt bij knelpunten op het gebied van wegen gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dit sluit aan op de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. De provincie is daarbij verantwoordelijk voor het op peil houden van en verbeteren van de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. Om veilig te kunnen bewegen over de weg wordt dit volgens Duurzaam Veilig gedachte nader uitgewerkt. De essentie van het Duurzaam Veilig beleid is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Volgens de Duurzaam Veilig-gedachte wordt een weg afgestemd en zichtbaar ingericht op het dagelijkse en gewenste gebruik van de weg, waarbij deze zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving.

Grondbeginselen voor een Duurzaam Veilig wegennet zijn:

 • -

  het voorkomen van onbedoeld gebruik van de weg;

 • -

  het voorkomen van grote snelheids- en richtingverschillen;

 • -

  het voorkomen van onzeker gedrag bij de gebruikers van de weg.

Hiervoor dient het wegbeeld eenduidig en uniform te zijn. Dit kan slechts bereikt worden door te streven naar een beperkt aantal functies. Bij het toekennen van functies aan wegen wordt (conform het landelijk beleid) een driedeling onderkend, namelijk stromen (stroomweg), ontsluiten (gebiedsontsluitingsweg) en toegang bieden (erftoegangsweg).

De N319 heeft de functie van gebiedsontsluitingsweg. Een gebiedsontsluitingsweg voorziet in zowel het doorstromen als het uitwisselen van verkeer, maar dit wordt naar plaats gescheiden. Op de wegvakken staat doorstroming van het verkeer centraal, uitwisseling van verkeer vindt plaats op de kruispunten.

De parallelweg van de N319 heeft de functie van erftoegangsweg. Een erftoegangsweg is gericht op het toegankelijk maken van particuliere en openbare percelen.

Belangenafweging

Sinds de opening van het museum MORE in kasteel Ruurlo is niet altijd duidelijk waar gemotoriseerd zich mag begeven om te parkeren. Hierdoor ontstonden onveilige situaties op de parallelweg bij het kasteel en was er overlast van geparkeerde auto’s op de tussenberm van de N319 en de parallelweg en langs het (brom-)fietspad van de Vordenseweg. Dit is niet wenselijk in combinatie met het gebruik van de parallelweg en (brom-)fietspad door (brom-)fietsers. Het uitvoeren van bijzondere manoeuvres door de automobilisten (keren/openslaande deuren c.a.) kan gevaarlijke situaties opleveren voor de (brom-)fietsers. Na een aanloopperiode, waarbij tijdens drukke periodes door verkeersregelaars werd verwezen naar parkeermogelijkheden, is er overgegaan tot het nemen van maatregelen.

In de nabijheid van het museum is voldoende (gratis) parkeergelegenheid aanwezig. Aan de Stapeldijk ligt een parkeerterrein direct bij het kasteel. Indien dit terrein niet toereikend is, dan kan aan de Houtwal achter het station worden geparkeerd en op de openbare parkeerplaatsen in Ruurlo. Deze mogelijkheden worden ook aangegeven op de website van het museum MORE. Van en naar de parkeerplaats bij het station rijdt een gratis shuttlebus.

Het instellen van een parkeerverbod op de parallelweg heeft geen effect (een parkeerverbod geldt alleen voor de rijbaan en niet voor de bermen). Ter verhoging van de veiligheid op de parallelweg en het (brom)fietspad, om de verkeershinder als gevolg ongewenst parkeren tegen te gaan en om de bereikbaarheid van het museum te waarborgen, heeft de provincie Gelderland na overleg met de gemeente Berkelland en de politie besloten om de parallelweg langs de N319 bij het kasteel Ruurlo tussen het (brom-)fietspad (kilometer 20,07) en de Stapeldijk/N312 (kilometer 20,35) gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd t.b.v. aanwonenden en leveranciers.

Besluit

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen voor de parallelweg van de provinciale weg N319 in Ruurlo in de gemeente Berkelland het volgende verkeersbesluit:

 

 • I.

  door het plaatsen van borden model C12 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst ”uitgezonderd t.b.v. aanwonenden en leveranciers” een geslotenverklaring in te stellen voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd t.b.v. aanwonenden en leveranciers, op de parallelweg van de N319 tussen kilometer 20,07 (einde (brom-)fietspad) en kilometer 20,35 (de aansluiting op de N312 / Stapeldijk);

 

  

Ter inzage

 

De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl -> Nieuws en evenementen -> zoek in bekendmakingen -> zoek in bekendmakingen van de provincie Gelderland). U kunt bovengenoemd zaaknummer dan als zoekopdracht ingeven.

De tekst van het verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt bovengenoemd zaaknummer dan als zoekopdracht ingeven.

Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 14 februari tot en met 28 maart 2018 ter inzage bij de informatiebalie van de provincie Gelderland, Huis der Provincie, Markt 11, Arnhem en in het gemeentehuis van de gemeente Berkelland, Marktstraat 1 in Borculo.

  

Beroep

 

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, kan gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9090 6800 EM Arnhem) inzake besluitpunt I van het verkeersbesluit.

Diegene die een beroepschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, tel. (026) 3592000 of op www.rechtspraak.

  

Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl