Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2018, 64019VerkeersbesluitenONTWERPVERKEERSBESLUIT - opheffen voorrangsregeling Dennenhei - Wensheuvel - Kiezelhei

Logo Best

Burgemeester en wethouders,

Gelet op

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan – Beleidsnota – Best Mobiel (december 2017);

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

Dat op dit ontwerpverkeersbesluit afdeling 3.4, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is:

Het feit dat de manager van de afdeling Uitvoering bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 15 van de wegenverkeerswet 1994;

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• Het beschermen weggebruikers en passagiers;

• Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

Is het gewenst om

Van het kruispunt tussen de Dennenhei - Kiezelhei en het fietspad Wensheuvel een gelijkwaardig kruispunt te maken. Dit door de verkeersborden B06 en de haaientandmarkering te verwijderen en het plateau in gelijk materiaal en kleur te bestraten.

Motivering

In de wijk Heivelden (30 km zone) loopt een doorgaand fietspad. Op het kruispunt Dennenhei – Kiezelhei en Wensheuvel eindigt dit fietspad en dienen de fietsers op de openbare weg verder te rijden. In de huidige situatie is er een voorrangsregeling ingesteld waarbij het fietspad, maar ook het verkeer uit de Kiezelhei voorrang heeft ten opzichte van het verkeer op de Dennenhei.

Op andere locaties in de wijk waar het fietspad eindigt, is er geen sprake van een voorrangsregeling, maar van een gelijkwaardig kruispunt. Door op de ene locatie wel en op de andere locatie geen voorrangsregeling te in te stellen, is er sprake van een onduidelijke situatie. Er is voor de weggebruikers geen eenduidige situatie wat kan leiden tot verkeersonveilige situaties.

Om de onduidelijkheid weg te nemen en de situatie voor de weggebruikers eenduidig en verkeersveiliger te maken is het wenselijk om op dit kruispunt de voorrangsregeling op te heffen. Hiermee wordt het kruispunt als gelijkwaardig ingericht, wat past binnen de richtlijnen van het CROW.

Belangenafweging

Het algemeen belang van de verkeersveiligheid van de weggebruikers en dan met name de fietsers gaat boven het individuele belang.

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot:

 • 1.

  Het opheffen van de voorrangsregeling op het kruispunt Dennenhei-Kiezelhei-Wensheuvel middels het verwijderen van verkeersborden model B03, B06 en de haaientandmarkering uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 2.

  Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening;

 • 3.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 4.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant en op de gemeentelijke website.

Zienswijze

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken is alleen digitaal te raadplegen via de bekendmaking van de Staatscourant en ligt niet analoog ter inzage.

Tegen dit ontwerp verkeersbesluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Best. U kunt uw zienswijze sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best.

10-10-2018

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders

Verkeerskundige gemeente Best