Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 64000

Gepubliceerd op 7 november 2018 14:05
Inhoudsopgave

Uitwerkingsplan en omgevingsvergunning Oosterveld Norg

Logo Noordenveld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in hun vergadering van 30 oktober 2018 het bovengenoemde uitwerkingsplan ongewijzigd hebben vastgesteld en de omgevingsvergunning hebben verleend.

Op 8 november 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat de coördinatieregeling van toepassing is op het uitwerkingsplan Oosterveld Norg. Met dit besluit wordt het mogelijk om andere besluiten die nodig zijn voor de realisatie van het Oosterveld te coördineren met het uitwerkingsplan.

Het uitwerkingsplan maakt de bouw van 70 woningen mogelijk in de toekomstige woonwijk Oosterveld in Norg. Het uitwerkingsplan heeft betrekking op de fase Buiten Zuid (het deel ten oosten van de Oosterveldweg en ten zuiden van de Tweede Laan). Het betreft een globaal uitwerkingsplan. In het uitwerkingsplan zijn zowel vrijstaande, half vrijstaande als aaneen gebouwde woningen mogelijk. Daarnaast is de ontsluiting, groen en dergelijke binnen de bestemming "Woongebied" toegestaan.

In dit geval is een omgevingsvergunning voor de bouw van 6 woningen gecoördineerd met het uitwerkingsplan.

Het uitwerkingsplan en de omgevingsvergunning hebben gelijktijdig als ontwerp ter inzage gelegen. Vervolgens zijn beide besluiten gelijktijdig vastgesteld. Na de vaststelling van de besluiten is beroep mogelijk bij de Raad van State. De Raad van State behandelt de besluiten als één besluit.

De imrocode voor het uitwerkingsplan is: NL.IMRO.1699.2017BPU003-vg01. De imrocode voor de omgevingsvergunning is: NL.IMRO.1699.2018PB033-vg01.

Inzage

Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan ligt samen met het eerdergenoemde uitwerkingsplan en de omgevingsvergunning en bijbehorende stukken met ingang van 8 oktober 2018 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. De publicatie is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl en in het Roder Journaal en de Krant.

 Beroep

Tegen de besluiten kan gedurende de inzagetermijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Dit beroep kan worden ingesteld door:

 

  • 1.

    een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht over het uitwerkingsplan of de omgevingsvergunning;

  • 2.

    een belanghebbende die weliswaar geen zienswijze naar voren heeft gebracht, maar kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te dienen.

 

Opgemerkt wordt dat projecten die de bouw van meer dan 11 woningen mogelijk maken rechtstreeks onder de Crisis- en herstelwet vallen. Het uitwerkingsplan maakt de bouw van 70 woningen mogelijk en valt daarmee rechtstreeks onder de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat de Raad van State bij een eventueel beroep binnen een half jaar uitspraak doet in de zaak. Om dit mogelijk te maken is het niet mogelijk om na de beroepstermijn van 6 weken nog nieuwe beroepsgronden aan te voeren. Het instellen van pro forma beroep is daarom niet mogelijk.

 

Voor vragen kunt u zich wenden tot het team Realisatie via het telefoonnummer 14 050.

 

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Het instellen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn, gelijktijdig met het instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op het verzoek is genomen. Voor het instellen van beroep en voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl