Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 63699VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tot aanpassing van het kruispunt Professor Uilkensweg-Joeswerd

Logo Groningen

Kenmerk: 7129824

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15 van de WVW dient in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

1. de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

2. maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Motivering

Wegens de onveilige verkeerssituatie rond de school de Rietwierde wordt het kruispunt Joeswerd/Professor Uilkensweg/Slenk heringericht. In samenspraak met de school, ouders van de schoolgaande kinderen en de gemeente is besloten tot deze herinrichting. Met name door fietsers een eigen plek te geven op het kruispunt, wordt het kruispunt duurzaam veilig ingericht. Ook wordt de rechtsafslaande beweging vanaf de Professor Uilkensweg richting de school beter gefaciliteerd doordat het fietspad langs de Professor Uilkensweg wordt uitgebogen.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen over te gaan tot:  

- de aanleg van een vrijliggende fietsoversteek en een vrijliggende voetgangersoversteek op de noordelijke tak van het kruispunt Joeswerd/Professor Uilkensweg/Slenk. Op de fietsoversteek worden op drie plaatsen haaientanden aangebracht (fietsers uit de voorrang). Tevens worden er drie borden B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg), zoals opgenomen in bijlage 1 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), geplaatst, één bord in de oostelijke berm van de Professor Uilkensweg en twee borden in de middenberm van de Professor Uilkensweg, waarvan weer één aan de noordzijde van de fietsoversteek (in het voetpad) en één aan de zuidzijde van de fietsoversteek; 

- de aanleg van een vrijliggende fietsoversteek en een vrijliggende voetgangersoversteek op de zuidelijke tak van het kruispunt Joeswerd/Professor Uilkensweg/Slenk. Op de fietsoversteek worden op twee plaatsen haaientanden aangebracht (fietsers uit de voorrang). Tevens worden er drie borden B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg), zoals opgenomen in bijlage 1 RVV 1990, geplaatst, één bord in de oostelijke berm van de Professor Uilkensweg en twee borden in de middenberm van de Professor Uilkensweg, waarvan weer één aan de noordzijde van de fietsoversteek en één aan de zuidzijde van de fietsoversteek (in het voetpad);

- de verplaatsing (uitbuiging) van de fietsoversteek op de oostelijke tak van het kruispunt Joeswerd/Professor Uilkensweg/Slenk. Op de Slenk worden vlak voor de fietsoversteek haaientanden aangebracht, zodat het verkeer op de Slenk voorrang moet verlenen aan het fietsverkeer op de fietsoversteek. Tevens wordt hiertoe bord B6 (verleen voorrang aan bestuurders op kruisende weg), zoals opgenomen in bijlage 1 RVV 1990, naast de Slenk en voor de fietsoversteek geplaatst. Vanwege de uitbuiging van de fietsoversteek worden twee borden G11 (verplicht fietspad), zoals opgenomen in bijlage 1 RVV 1990, verplaatst;

- de aanleg van een voetgangersoversteekplaats op de oostelijke tak van het kruispunt Joeswerd/Professor Uilkensweg/Slenk, zodat het verkeer op de Slenk voorrang moet verlenen aan de voetgangers op de voetgangersoversteekplaats. Tevens wordt bord L2 (voetgangersoversteekplaats), zoals opgenomen in bijlage 1 RVV 1990, bij de voetgangersoversteekplaats geplaatst; 

- de verplaatsing (uitbuiging) van het fietspad aan de westzijde van de Professor Uilkensweg, zodat dit fietspad met een vloeiende bocht aansluit op de Joeswerd en zodat fietsers een rustpunt wordt geboden voor de zuid - noord oversteek over de Joeswerd. Voor de zuid - noord fietsoversteek over de Joeswerd worden haaientanden aangebracht, zodat het overstekende of links afslaande fietsverkeer voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Joeswerd. In de zuidelijke berm van de Joeswerd wordt bord G11 (verplicht fietspad), zoals opgenomen in bijlage 1 RVV 1990, geplaatst. Langs het fietspad aan de westzijde van de Professor Uilkensweg wordt één bord G11 (verplicht fietspad), zoals opgenomen in bijlage 1 RVV 1990, verplaatst; 

- het aanbrengen van een fietssuggestiestrook met bijbehorende markeringen op de Joeswerd (zuidzijde), waarmee het fietsverkeer naar de oversteek over de Joeswerd en het fietspad aan de westzijde van de Professor Uilkensweg wordt geleid.     

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening.  

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt.  

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp