Buiten toepassing laten Rijkscoördinatieregeling Zonnepark Overbetuwe, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Datum: 31 oktober 2018

Nummer: DGETM/18265624

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

overwegende:

 • Dat Zonnepark Overbetuwe B.V. (hierna: Zonnepark Overbetuwe) en Sunvest B.V. (hierna: Sunvest) het voornemen hebben Zonnepark Overbetuwe te realiseren, een zonnepark in de gemeente Overbetuwe van ten minste 50 MW;

 • dat dit initiatief op grond van artikel 9b aanhef en eerste lid, onder b Elektriciteitswet 1998, onder de rijkscoördinatieregeling valt, als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • dat de rijkscoördinatieregeling, voor zover hier van belang, gelet op artikel 3.35, eerste lid, onder c, van de Wet ruimtelijke ordening met zich meebrengt dat voor het hiervoor bedoelde project een inpassingsplan wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK), en dat de voorbereiding en bekendmaking van het inpassingsplan door de Minister van EZK worden gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking met andere voor de uitvoering van het project benodigde besluiten;

 • dat de Minister van EZK, in afwijking van het voorgaande, op grond van artikel 9b, vierde lid, Elektriciteitswet 1998 kan bepalen dat voor een bepaald project geen inpassingsplan wordt voorbereid en de voorbereiding en bekendmaking van andere besluiten niet door hem worden gecoördineerd;

 • dat deze bevoegdheid kan worden toegepast indien, in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende productie-installatie, alsmede het aantal voor de aanleg of uitbreiding van Zonnepark Overbetuwe benodigde besluiten, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van de rijkscoördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening, de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden;

 • dat deze situatie zich bij dit project voordoet, omdat er al uitvoerige en constructieve overleggen tussen de initiatiefnemers, de provincie Gelderland, de gemeente Overbetuwe en omwonenden zijn gevoerd, de gemeente Overbetuwe voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen en het zonnepark past binnen het provinciale beleid voor grootschalige zonneparken zoals dat is verwoord in de Omgevingsvisie van de provincie Gelderland en binnen de motie Duurzame corridors van provinciale staten van de provincie Gelderland;

 • dat er ook overigens geen bijzondere belemmeringen zijn die in de weg staan aan een voorspoedig verloop van de benodigde procedures, zonder dat de rijkscoördinatieregeling wordt toegepast;

 • dat, gelet op het voorgaande, Zonnepark Overbetuwe mij bij e-mail van 11 oktober 2018 heeft verzocht de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten;

 • dat vervolgens de bij het project betrokken bestuursorganen – de provincie Gelderland en de gemeente Overbetuwe – zijn gehoord over het voornemen de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten;

 • dat de provincie Gelderland bij brief van 22 oktober 2018 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen;

 • dat de gemeente Overbetuwe bij brief van 11 oktober 2018 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen.

Gelet op artikel 9b, vierde lid, onder a Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 1

Geen van de procedures, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening is van toepassing op het in ontwikkeling zijnde Zonnepark Overbetuwe, voorzien in de gemeente Overbetuwe.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na die waarop het bekend is gemaakt. Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, J.M.C. Smallenbroek Directeur directie Energie en Omgeving

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open (artikel 7.1 in samenhang met artikel 8.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van bijlage 2 bij deze zelfde wet).

Naar boven