Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselStaatscourant 2018, 63593OverigProvincie Overijssel, Publicatie wijziging Reglement voor Waterschap Rijn en IJssel

Logo Overijssel

Bekendmaking van het besluit PS2018-532 van de provincie Gelderland van 26 september 2018 – zaaknummer 2018-001722 tot wijziging van een regeling.

Gedeputeerde Staten van Overijssel, maken bekend dat zij van Gedeputeerde Staten van Gelderland het door hen vastgestelde besluit tot wijziging van het Reglement voor het Waterschap Vallei en Veluwe hebben ontvangen. Hoewel Gedeputeerde Staten van Gelderland verantwoordelijk zijn voor de vaststelling deze wijziging, heeft het betreffende reglement ook betrekking op in onze provincie gelegen gebieden. Daarom geven wij ook kennis van het besluit.

 

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Gelderland;

Gelet op artikel 6 en artikel 14 van de Waterschapswet en artikel 7 van het Reglement voor Waterschap Rijn en IJssel;

Overwegende dat Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel gezamenlijk het Reglement voor Waterschap Rijn en IJssel hebben vastgesteld;

Overwegende dat Provinciale Staten van Gelderland op grond van artikel 25 van het Reglement voor Waterschap Rijn en IJssel bevoegd zijn te besluiten over wijzigingen van het reglement van beperkte strekking

BESLUITEN

Artikel I

Het Reglement voor Waterschap Rijn en IJssel wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 7, eerste lid, komt te luiden:

1. Voor de categorie bedrijven worden drie vertegenwoordigers benoemd door de Kamer van Koophandel op voordracht van de regionale raad van de Regio Oost als bedoeld in het Besluit vaststelling regio’s (Stcrt. 2014, 1215).

B. Aan artikel 7 wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Voor de categorie natuurterreinen worden door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren twee vertegenwoordigers benoemd.

C. Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid vervalt.

2. De leden 2 tot en met 5 worden vernummerd tot 1 tot en met 4.

D. Artikel 11 vervalt.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Arnhem, 26 september 2018 - zaaknummer 2018-001722

Provinciale Staten van Gelderland

plv.voorzitter griffier

Gepubliceerd te Arnhem

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

H.F. van de Wart

 

Toelichting wijzigingsbesluit

Dit wijzigingsbesluit voorziet in de volgende wijzigingen:

  • 1.

    De instantie die de vertegenwoordigers voor de categorie bedrijven benoemd wordt gewijzigd;

  • 2.

    De instantie die de vertegenwoordiger voor de categorie natuurterreinen benoemd wordt aangewezen;

  • 3.

    De bepalingen betreffende het tijdstip van benoeming en de ingang van benoeming van het dagelijks bestuur na de verkiezingen wordt geschrapt.

Deze in artikel I opgenomen wijzigingen alsmede artikel II, de inwerkingtredingsbepaling, worden hieronder toegelicht.

Op grond van artikel 25 van het Reglement voor Waterschap Rijn en IJssel zijn Provinciale Staten van Gelderland bevoegd tot wijzigen van het reglement.

Artikel I, onderdeel A (artikel 7, eerste lid, Benoeming vertegenwoordigers geborgde zetels) Op 1 januari 2014 is de nieuwe Wet op de Kamer van Koophandel (Wet KvK) in werking getreden (Staatsbladen 2013, 507 en 508). In die wet is een wijziging van de Waterschapswet opgenomen. In de Waterschapswet is bepaald dat de Kamer van Koophandel de vertegenwoordigers van de categorie bedrijven benoemen. Voldoende binding met de desbetreffende regio is voor deze benoemingen van groot belang vanwege het decentraal functioneel waterschapsbestuur en de koppeling tussen belang, betaling en zeggenschap. De vertegenwoordigers van de categorie van bedrijven worden daarom benoemd op voordracht van de regionale raad van de regio van de Kamer van Koophandel die gelegen is in het gebied van het desbetreffende waterschap. Indien binnen het gebied van een waterschap meer dan één regio gelegen is, wordt bij reglement bepaald op welke wijze de betrokken regionale raden tot een voordracht komen.

In het Besluit vaststelling regio's (Staatscourant 2014, 1215) heeft de Kamer van Koophandel de volgende regio's vastgesteld:

- Regio Noord: de provincies Groningen, Friesland en Drenthe;

- Regio Oost: de provincies Overijssel en Gelderland;

- Regio Noordwest: de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht;

- Regio Zuid: de provincies Limburg en Noord-Brabant;

- Regio Zuidwest: de provincies Zuid-Holland en Zeeland.

Waterschap Rijn en IJssel is geheel gelegen in de Regio Oost. Voor de categorie bedrijven worden dientengevolge drie vertegenwoordigers benoemd door de Kamer van Koophandel op voordracht van de regionale raad van de Regio Oost.

Artikel I, onderdeel B (artikel 7, derde lid, Benoeming vertegenwoordigers geborgde zetels) Per 1 januari 2015 is bij de Wet opheffing bedrijfslichamen het Bosschap definitief opgeheven. Het Bosschap was op grond van de Waterschapswet de benoemende organisatie voor de geborgde zetels van waterschapsbestuurders die bos- en natuurterreineigenaren vertegenwoordigen.

Artikel 14 van de Waterschapswet regelt nu dat de vertegenwoordigers van natuurbeheerterreinen worden benoemd door bij reglement aangewezen organisaties. De wettelijke bevoegdheid waterschappen in te stellen en te reglementeren ligt bij Provinciale Staten op grond van artikel 2 van de Waterschapswet.

Als overgangsrecht bij de Wet opheffing bedrijfslichamen is opgenomen dat de Minister van Infrastructuur en Milieu tijdelijk de aanwijzing van de benoemende organisatie op zich zal nemen. Bij besluit 1 is de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) aangewezen door de Minister. Deze aanwijzing is afgestemd met de VBNE, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen.

Het is nu aan Provinciale Staten om deze organisatie aan te wijzen en de reglementen van de waterschappen aan te passen. Met deze wijziging wordt voor de categorie natuurterreinen de VBNE ingesteld als benoemende organisatie. De VBNE en SBKNL (Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk) zijn opgericht als particuliere organisaties die de taken van het Bosschap hebben overgenomen en de VBNE is al door de Minister aangewezen als benoemende organisatie in overleg met alle betrokken partijen. Artikel I, onderdeel C en D (artikel 10, eerste lid, Benoeming heemraden, artikel 11 Ingang benoeming heemraden)

Met de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen (Staatsblad 2014, 63) is de Kieswet en de Waterschapswet gewijzigd in die zin dat er gecombineerde stembusverkiezingen worden gehouden voor Provinciale Staten en de categorie ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap. Omdat de periode tussen de verkiezingsuitslag en de installatie van het nieuwe algemeen bestuur nog maar enkele dagen is, is in het gewijzigde artikel 41 Waterschapswet bepaald dat Waterschapswet bepaald dat de leden van het dagelijks bestuur aanblijven totdat minstens de helft van hun opvolgers is benoemd en deze benoemingen zijn aanvaard. Als uiterste datum voor het vormen van een nieuw dagelijks bestuur geldt een termijn van drie maanden. Deze bepaling geldt ook voor de leden die niet opnieuw tot lid van het algemeen bestuur zijn gekozen of benoemd. Voorts voorziet het nieuwe zesde lid van artikel 41 in plaatsvervanging door de voorzitter totdat het aantal leden van het dagelijks bestuur dat in functie is bedoelde helft heeft bereikt.

De in het eerste lid van artikel 10 en de in artikel 11 van het reglement opgenomen regeling betreffende de benoeming van de hoogheemraden, het tijdstip waarop die benoeming ingaat en de plaatsvervanging door de voorzitter is met het gewijzigde artikel 41 van de Waterschapswet overbodig geworden en wordt om die reden geschrapt.

Artikel II

Het besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, waarin de minister tijdelijk de aanwijzing van de benoemende organisatie op zich heeft genomen, vervalt per 1 januari 2018. Vanaf die datum moeten Provinciale Staten bij reglementen van de waterschappen de organisatie aanwijzen die de vertegenwoordigers benoemt. Daarom treedt dit besluit met terugwerkende kracht op 1 januari 2018 in werking.