Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2018, 6340Pensioenen

Bekendmaking verzoek tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 16 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;

Maakt bekend:

  • 1. dat een aanvraag is ontvangen van organisaties van werkgevers en van werknemers in de bedrijfstak voor de Landbouw, daartoe strekkende dat de verplichtstelling van de deelneming in de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw, ingevolge de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 zodanig wordt gewijzigd, dat:

    • de statutaire naam van de stichting wordt aangepast in Stichting BPL Pensioen;

    • de pensioenrichtleeftijd wordt aangepast naar 68 jaar, en;

    • de werkingssfeeromschrijving van de subsector Land- en tuinbouwwerktuigenexploiterende onderneming wordt geharmoniseerd met de omschrijving in de desbetreffende cao.

  • 2. dat zienswijzen tegen inwilliging van bedoelde aanvraag schriftelijk kunnen worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag, voor of op 2 maart 2018.

  • 3. dat de op de aanvraag betrekking hebbende stukken tijdens kantooruren ter inzage liggen bij de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Parnassusplein 5, te ’s-Gravenhage en digitaal te raadplegen zijn op http://cao.szw.nl. Inlichtingen terzake van dit verzoek kunnen worden verkregen onder tel.nr. 070-333 5298 (telefaxnr: 070-333 4090).

’s-Gravenhage, 31 januari 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes