Gewijzigd vastgesteld “Vierde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert (vierde veegplan)”

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 23 oktober 2018 de "Vierde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert" (NL.IMRO.0879.VHBPBuitengebied-VS01) gewijzigd heeft vastgesteld. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Inhoud in het kort

In het plan worden enkele ambtshalve aanpassingen op de planverbeelding doorgevoerd (Rucphenseweg 48 te Zundert, Tiggeltsebergstraat 3 te Rijsbergen, Zwart Moerken 12 te Rijsbergen en Rucphenseweg 24 te Zundert) Tevens worden er nog enkele ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt (Oekelsebaan 11, 13 en 15 te Zundert, Lepelstraat 11 te Achtmaal, Achtmaalseweg 137a te Zundert, Kraaiheuvelstraat 1 te Achtmaal, Meirseweg 56 te Zundert en Wernhoutseweg naast huisnummer 75 te Zundert).

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 8 november 2018 voor een ieder gedurende een periode van zes weken (tot en met woensdag 19 december 2018) ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 te Zundert. Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerp van de vierde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert of tegen de gewijzigde vaststelling, op basis van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van de gemeenteraad treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Zundert, 7 november 2018.

 

Naar boven