Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 63020

Gepubliceerd op 9 november 2018 09:00Mededeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 2 november 2018, nr. IENW/BSK-2018/228176, inzake de implementatie van Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/1975 van de Commissie van 7 augustus 2017 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de vooruitgang van wetenschap en techniek, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmium in lichtdioden (leds) met kleuromzetting voor gebruik in beeldweergavesystemen (PbEU 2017, L 281)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

deelt, overeenkomstig aanwijzing 9.13 van de Aanwijzingen voor de regelgeving, mede dat Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/1975 van de Commissie van 7 augustus 2017 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de vooruitgang van wetenschap en techniek, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmium in lichtdioden (leds) met kleuromzetting voor gebruik in beeldweergavesystemen (PbEU 2017, L 281) is geïmplementeerd door middel van bestaande wetgeving.

Deze wijziging gaat in met ingang van 20 november 2018 en wordt toegepast vanaf 21 november 2018.

Met deze bekendmaking wordt uitvoering gegeven aan de verplichting van artikel 2, eerste lid, van Richtlijn (EU) 2017/1975 om de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking te laten treden uiterlijk op 20 november 2018.

Deze mededeling zal aan de Europese Commissie worden gestuurd, waarmee uitvoering wordt gegeven aan artikel 2, tweede lid, van de hiervoor genoemde richtlijn.

Onderstaande transponeringstabel geeft aan op welke wijze de betreffende gedelegeerde richtlijn is geïmplementeerd:

Bepaling EU-richtlijn

Bepaling in nationale regeling

Toelichting

Artikel 1

Artikel 15 Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

Wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU. Door het instrument van dynamische verwijzing in artikel 15 van de nationale regeling wordt in omzetting voorzien.

Artikel 2

Behoeft naar zijn aard geen implementatie

Richt zich tot de lidstaat. Door middel van de dynamische verwijzing in de eerder genoemde bepaling gaat Gedelegeerde richtlijn (EU) 2017/1975 gelden met ingang van 20 november 2018, de dag waarop aan eerdergenoemde gedelegeerde richtlijn uitvoering moet zijn gegeven. De bekendmaking zal aan de Commissie worden gestuurd.

Artikel 3

Behoeft naar zijn aard geen implementatie

Betreft de datum van inwerkingtreding van de gedelegeerde richtlijn.

Artikel 4

Behoeft naar zijn aard geen implementatie

De gedelegeerde richtlijn is tot de lidstaten gericht.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, De Directeur Bestuurlijke en Juridische zaken, J.H. Meijer

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl