Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2018, 62622Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 29 oktober 2018, nr. VO/1393105, tot wijziging van de Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo in verband met het verlengen van de subsidieperiode

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling subsidie korte scholingstrajecten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.2 wordt ‘in de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019’ vervangen door ‘in de kalenderjaren 2017 tot en met 2020’.

B

Artikel 1.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is in 2018 een bedrag van maximaal € 4,4 miljoen en in 2019 een bedrag van maximaal € 7,4 miljoen beschikbaar.

2. In het vierde lid wordt ‘kalenderjaar 2019’ vervangen door ‘kalenderjaar 2020’.

C

Artikel 2.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘het kalenderjaar 2019’ vervangen door ‘de kalenderjaren 2019 en 2020’.

2. Na het tweede lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

  • 3. In afwijking van het tweede lid wordt de subsidie voor het scholingstraject voor het profielvak produceren, installeren en energie, genoemd in kolom V van de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO, in de kalenderjaren 2019 en 2020 verleend en ambtshalve vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan de kosten, zoals die op de factuur van de aanbieder staan vermeld met een maximum van € 6.000 per aanvraag.

D

In artikel 3.4, tweede lid, wordt ‘1 januari 2020’ vervangen door ‘1 januari 2021’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van publicatie van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Met deze wijzigingsregeling wordt de subsidieperiode van de Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo (hierna: de regeling) verlengd voor de kalenderjaren 2019 en 2020.

Met de invoering van de nieuwe profielen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is in het beroepsgerichte vmbo een tiental nieuwe profielvakken geïntroduceerd. Veel van die nieuwe profielvakken zijn een samenvoeging van oude afdelingsvakken. Het profiel produceren, installeren en energie (PIE) is het profiel dat de meeste afdelingen verenigt, die bovendien sterk van elkaar verschillen. Het is namelijk een samenvoeging van de afdelingen metaaltechniek, installatietechniek, elektrotechniek en de intrasectorale programma’s metalectro en installectro. Leraren die bevoegd en bekwaam waren voor één van deze vakken, zijn niet meteen bevoegd en bekwaam voor het nieuwe profiel. Om dat te verhelpen zijn kortlopende scholingstrajecten opgezet. Voor PIE zijn er drie modules. Vrijwel alle leraren die PIE geven, moeten bijgeschoold worden. Het gaat dan meestal om twee modules. Omdat de bijscholing vrij intensief is, zijn de modules relatief duur (ca. € 6.000 per module).

Sinds 2017 biedt de regeling de mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor het volgen van korte scholingstrajecten die tot een bevoegdheid leiden. Voor de scholingstrajecten voor het profiel PIE is echter nog bijna geen gebruik gemaakt van de scholing. Het kabinet heeft aangekondigd met de middelen uit het regeerakkoord voor technisch vmbo ook bijscholing voor beroepsgerichte leraren verder te subsidiëren, in het bijzonder die voor het profiel PIE (Kamerstukken II 2017/18, 30 079, nr. 72, p. 4).

In de regeling was voor het jaar 2019 opgenomen dat slechts 80% van de scholingskosten vergoed zou worden, om een prijsopdrijvende prikkel te elimineren. Voor de scholing in het profiel PIE wordt dit plafond weggenomen, omdat er een maximum op de vergoeding zit van € 6.000 en de scholingsmodules voor PIE nu ook al € 6.000 kosten. Van prijsopdrijving kan dus geen sprake zijn.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob