Kennisgeving instemmingsbesluit gaswinning Groningen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van woensdag 14 november 2018 tot en met donderdag 27 december 2018 ligt het besluit voor het winningsplan voor het Groningenveld 2018-2019 ter inzage. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit kunnen beroep instellen.

Waarom dit instemmingsbesluit?

De Afdeling bestuursrecht van de Raad van State heeft op 15 november 2017 de instemming met het winningsplan van NAM vernietigd vanwege motiveringsgebreken. Daarbij heeft de Afdeling bepaald dat vóór 15 november 2018 een nieuw besluit moet worden genomen. Met dit instemmingsbesluit wordt invulling gegeven aan de uitspraak van de Raad van State.

Wat gaat er gebeuren?

De gaswinning uit het Groningenveld wordt in de komende jaren volledig beëindigd. Alleen door het wegnemen van de oorzaak van het aardbevingsrisico kunnen de veiligheid en de veiligheidsbeleving in Groningen op afzienbare termijn worden gegarandeerd. Het kabinet neemt daarom maatregelen om de gaswinning zo snel mogelijk geheel af te bouwen. Uiterlijk per oktober 2022, maar mogelijk al een jaar eerder, daalt de gaswinning tot onder het niveau van 12 miljard Nm3. De inzet van Groningen wordt het sluitstuk in de vraag naar laagcalorisch gas. Daarvoor is een aanpassing van de Gaswet en Mijnbouwwet noodzakelijk. Totdat deze nieuwe wetten zijn gerealiseerd, gelden nog de oude Gaswet en Mijnbouwwet, waar dit instemmingsbesluit een onderdeel van is. Nieuw is dat al bij dit instemmingsbesluit al geldt dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wordt opgedragen niet meer te winnen dan wat nodig is voor leveringszekerheid.

Welke procedure wordt gevolgd?

Op grond van artikel 34, derde lid van de Mijnbouwwet en de Algemene wet bestuursrecht doorloopt de Minister van Economische Zaken en Klimaat voor dit besluit de uniforme openbare voorbereidings-procedure.

Het ontwerp-instemmingsbesluit en andere onderliggende stukken hebben van vrijdag 24 augustus 2018 tot en met donderdag 4 oktober 2018 ter inzage gelegen. Rekening houdend met de ingebrachte zienswijzen is het instemmingsbesluit vastgesteld.

Het instemmingsbesluit wordt op dinsdag 13 november door de minister van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt door toezending aan de NAM. Het wordt ook bekendgemaakt door aankondiging in de Staatscourant.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt het instemmingsbesluit en andere onderliggende stukken van woensdag 14 november 2018 tot en met donderdag 27 december 2018 digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Het instemmingsbesluit en de overige stukken worden gelijktijdig ter inzage gelegd. Op papier kunt u deze stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken op de volgende locaties:

  • Gemeente Delfzijl, Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl, (0596) 140596

  • Gemeente Loppersum, Molenweg 12, Loppersum, (0596) 54 82 00

  • Gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, Hoogezand, (0598) 37 37 37

  • Provincie Groningen, provinciehuis, Sint Jansstraat 4, Groningen, (050) 316 4911

  • Provincie Drenthe, provinciehuis, Westerbrink 1, Assen, (0592) 36 55 55

Hoe kunt u beroep indienen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-instemmingsbesluit kunnen tegen het instemmingsbesluit beroep instellen bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken en start de dag nadat de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van donderdag 15 november tot en met donderdag 27 december 2018. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze heeft ingediend op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten:

  • naam en adres van de indiener

  • datum van ondertekening

  • omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat

  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. We verzoeken u vriendelijk om een kopie van het beroepschrift te sturen aan:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T.a.v. directie WJZ (D-passage 2)

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, laat de Raad van State u weten hoeveel dat precies is, wanneer en hoe u dat moet betalen.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over gaswinning Groningen en alle bijbehorende stukken vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen op 070 379 89 79.

Naar boven