Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 62305Verkeersbesluiten



Besluit college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

Logo Amsterdam

Datum 30 oktober 2018

Zaaknummer INT 18-04776

Onderwerp: Verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen Pontsteiger

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994);

het Reglement verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990);

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam

het mandaatbesluit van het waarnemend dagelijks bestuur van 27 maart 2018;

Overwegende

 • dat er in de Houthavens nieuwbouw is gepleegd op de aanlegsteiger van de pont;

 • dat de weg leidende naar deze nieuwbouw nu de naam Pontsteiger heeft gekregen;

 • dat de doorgaande weg gezien de ligging en inrichting niet aantrekkelijk is voor doorgaand verkeer zodat de rijbaan hoofdzakelijk zal worden gebruikt door weggebruikers die daar hoofdzakelijk hun bestemming hebben;

 • dat deze weg in de toekomst onderdeel zal uitmaken van een woonwijk;

 • dat het uit oogpunt van verkeersveiligheid gewenst is om op dit weggedeelte een maximumsnelheid van 30 km per uur in te stellen;

 • dat het gebied gelegen voor de bebouwing van de Pontsteiger en aansluit op de doorgaande route de aanleg van een erf ten doel heeft, welke als zodanig dient te worden aangewezen;

 • dat de pont aanlegt bij deze steiger;

 • dat in het belang van een veilige afwikkeling van verkeerssoorten er een speciaal voor fietsen bestemd weggedeelte is aangelegd;

 • dat voorkomen dient te worden dat ander verkeer dan fietsers gebruik gaan maken van dit weggedeelte;

 • dat het in het algemeen verkeersbelang noodzakelijk moet worden geacht dit weggedeelte aan te wijzen als verplicht fietspad voor fietsers;

 • dat het fietsverkeer komende vanaf de pont voorrang heeft op het verkeer rijdende op de hoofdrijbaan;

 • dat het in verband met deze nieuwe verkeerssituatie noodzakelijk moet worden geacht dit aan de weggebruiker duidelijk kenbaar te maken;

 • dat dit kan worden gerealiseerd door de bestuurders kenbaar te maken dat zij voorrang moeten verlenen aan het verkeer rijdende op het fietspad door middel van het plaatsen van haaietanden en verkeersborden conform model B06 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • dat het in het belang van een goede bereikbaarheid voor gehandicapten wenselijk wordt geacht op het hieronder genoemde weggedeelte twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen voor gehandicapten, die in het bezit zijn van een gehandicapten parkeerkaart, aan te leggen;

 • dat ter geleiding van het verkeer een verkeersheuvel is aangelegd;

• dat voorkomen dient te worden dat deze geleiders aan de verkeerde zijde worden gepasseerd, hetgeen kan worden gerealiseerd door een gebod in te stellen het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft;

 • dat voor een goede bereikbaarheid en ter uitvoering van hun werkzaamheden voor de brugwachters een vergunninghoudersplaats zal worden aangewezen;

 • dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen word:

 • ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

 • ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 • dat het in artikel 24 van het BABW bedoelde overleg met de vertegenwoordiger van de korpschef van de Nationale politie, regionale eenheid Amsterdam heeft plaatsgevonden en dat deze akkoord is met dit besluit;

 • dat de desbetreffende weggedeelten gelegen is binnen de grenzen van het Stadsdeel West en behoort tot het Hoofdnet Auto en het geen grootstedelijk project of een stedelijke taak of stedelijk belang betreft;

   

BESLUIT:

 

1.Door het plaatsen van verkeersborden conform model A1zone van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een maximaal snelheid van 30 kilometer per uur in te stellen;

De Pontsteiger, het weggedeelte gelegen tussen de Tasmanstraat en de Gevleweg;

2.Door het plaatsen van verkeersborden conform model B6 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 in te stellen verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg:

De Pontsteiger, waarbij het verkeer rijdende op de hoofdrijbaan voorrang moet verlenen aan het kruisende fietsverkeer;

3.Door het plaatsen van verkeersborden conform model D2 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 in te stellen het gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft:

De Pontsteiger, de verkeersheuvel gelegen ter hoogte van de kruising met de Tasmanstraat;

4.Door het plaatsen van verkeersborden conform model E6 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats:

De Pontsteiger, de eerste twee parkeervakken vanaf het Pontsteigergebouw gelegen ter weerszijden van de rijbaan;

5.Door het plaatsen van verkeersborden conform model E9van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan te wijzen als vergunninghoudersplaats:

De Pontsteiger, de eerste twee parkeervakken aan de waterzijde vanaf de Tasmanstraat;

6.Door het plaatsen van verkeersborden conform model G5van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan te wijzen als erf;

De Pontsteiger het speciaal daartoe ingerichte weggedeelte gelegen voor de bebouwing van de Pontsteiger tot aan de hoofdrijbaan;

7.Door het plaatsen van verkeersborden conform model D2 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 in te stellen het gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft:

De Pontsteiger, de verkeersheuvel gelegen ter hoogte van de kruising met de Tasmanstraat;

8.Door het plaatsen van verkeersborden conform model G11 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan te wijzen als verplicht fietspad:

De Pontsteiger het speciaal daartoe aangelegde fietspad, in beide richtingen;

 

Het college van burgemeester en Wethouders van Amsterdam

Namens deze, het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel West,

Namens deze,

Stadsdeelsecretaris West

Mevrouw Ilse Overzier

 

Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze.

MEDEDELINGEN

bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van uw bezwaar en het kenmerk nummer van dit besluit. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden en een kopie van dit besluit mee zenden.

U stuurt uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Amsterdam

Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor griffierechten.