Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2018, 62074Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 23 oktober 2018, nr. 2348440, tot wijziging van de Subsidieregeling voor het Rode Kruis 2013

De Minister van Justitie en Veiligheid;

Gelet op de artikelen 48s en 48t van de Wet Justitie-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling voor het Rode Kruis 2013 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 9 komt te luiden:

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2024.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

TOELICHTING

A. Algemeen

De vereniging het Nederlandse Rode Kruis (het Rode Kruis) is een belangrijke partner van de overheid, waar het gaat om hulpverlening aan burgers die getroffen zijn door ongevallen en rampen. Tevens heeft het Rode Kruis een rol bij het opsporen van vermiste personen als gevolg van een gewapend conflict of (natuur)rampen (tracing). De taken van het Rode Kruis zijn opgenomen in artikel 3 van het Besluit Rode Kruis 1988.

De Subsidieregeling Rode Kruis van 17 december 2013, nr. 455650, geeft de mogelijkheid subsidie te verstrekken aan het Rode Kruis in verband met de uitvoering van deze taken. De looptijd van de Subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

B. Inhoud van de wijziging

Ingevolge aanwijzing 6A tweede lid van de Aanwijzingen voor de subsidieverstrekking vervalt een subsidieregeling na vijf jaar. Om de inzet van het Rode Kruis te borgen dient de subsidiëring van het Rode kruis te worden voortgezet. Daarvoor is het nodig dat de looptijd van de regeling wordt verlengd.

Op grond van artikel 4.10, zevende lid, van de Comptabiliteitswet 2016 moet de aanpassing van een vervaldatum van een subsidieregeling bij de Tweede Kamer worden voorgehangen. Onderhavige regeling is daarom aan de Tweede Kamer overgelegd.

In artikel I is bepaald dat de looptijd zal worden voortgezet tot 1 januari 2024.