Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2018, 62057Interne regelingen

Wijziging VROB, VBD en de RUD

17 september 2018,

Nr. BS/2018021707

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

 • de artikelen 2, 58, 59, 60c, 108, 109 110, 111, 117, 134, 143, en 144 Algemeen militair ambtenaren reglement;

 • De artikelen 71, 75 en 76 Burgerlijkambtenarenreglement defensie;

 • de artikelen 52, eerste lid, onderdeel d, 60 en 61 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

 • artikel 16, eerste lid onder c, van het Inkomstenbesluit militairen.

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid (VROB) wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 5, zevende lid, onder b, 1200–2000 punten wordt het bedrag ‘€ 94,093’vervangen door: € 94,03.

ARTIKEL II

Het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vijfde lid komt als volgt te luiden:

 • 5. De in een gebied buiten Nederland geplaatste militair die als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Regeling huisvesting en voeding militairen 2018 en die zelf voor betaling van voeding zorg dient te dragen, heeft aanspraak op een tegemoetkoming:

  • a. indien naar het oordeel van de commandant gebruik kan worden gemaakt van een passende, voor militairen bestemde eetgelegenheid: het voor het betreffende gebied geldende bedrag dat is opgenomen in tabel 8, vermeerderd met het bedrag van een toeslag, indien deze door de militair is verschuldigd;

  • b. in de overige gevallen: de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten tot een maximum van de vergoedingen op basis van de Regeling dienstreizen defensie, bijlage C, voor het betrokken gebied of gebiedsdeel, waarbij na zestig dagen verblijf aldaar op het aldus berekende bedrag 25 procent in mindering wordt gebracht.

2. Het zesde lid komt als volgt te luiden:

 • 6. De in een gebied buiten Nederland geplaatste militair die voeding van defensie tegen contante betaling geniet als bedoeld in artikel 9, tweede lid van de Regeling huisvesting en voeding militairen 2018, maar van die voeding naar het oordeel van de commandant geen gebruik kan maken, heeft aanspraak op een tegemoetkoming:

  • a. indien naar het oordeel van de commandant gebruik kan worden gemaakt van een passende, voor militairen bestemde eetgelegenheid: het voor het betreffende gebied geldende bedrag dat is opgenomen in tabel 9, vermeerderd met het bedrag van een toeslag, indien deze door de militair is verschuldigd;

  • b. in de overige gevallen: de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten tot een maximum van de vergoedingen op basis van de Regeling dienstreizen defensie, bijlage C, voor het betrokken gebied of gebiedsdeel, waarbij na zestig dagen verblijf aldaar op het aldus berekende bedrag 25 procent in mindering wordt gebracht, verminderd met de som van:

   • 1°. het bedrag dat in Nederland zou zijn verschuldigd op grond van artikel 9, tweede lid van de Regeling huisvesting en voeding militairen 2018, en

   • 2°. de voor het betrokken gebied geldende duurtecorrectie – voor zover deze positief is – berekend over het bedrag, bedoeld ten 1°.

B

Artikel 13, eerste lid, onder d ten derde, onderdeel b komt als volgt te luiden:

 • (b). voor Frankrijk: de aan die huur verbonden charges, verminderd met de kosten voor verwarming en water, of – voor zover die kosten niet afzonderlijk worden berekend – verminderd met de in artikel 7, derde lid, onderdeel b van de Regeling huisvesting en voeding militairen 2018 genoemde bedragen per maand voor verwarming en voor water; de risque locataire, verminderd met het gedeelte van de premie dat is bestemd voor de inboedelverzekering, en de eventueel verschuldigde taxe immobilière;

ARTIKEL III

De Regeling uitrusting defensie wordt als volgt gewijzigd:

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Bij afdeling Infozaken wordt ‘SR MOW IINFOZKN’ vervangen door: SR MDW INFOZKN

2. Bij afdeling Infozaken wordt ‘MOW INFOVZN’ vervangen door: MDW INFOVZN

3. Bij Afdeling CIE wordt ‘SR MOW INFO RECH CIE’ vervangen door: SR MDW INFO RECH CIE

ARTIKEL IV

Deze ministeriele regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

TOELICHTING

De regelingen opgenomen in dit besluit worden aangepast naar aanleiding van een geconstateerde fout in een bedrag van de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid (VROB) en een drietal typefouten in functiebenamingen in de bijlage 1 van de Regeling uitrusting Defensie. Als gevolg van gewijzigde regelgeving Regeling huisvesting en voeding militairen 2018, wordt er in het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel nog verwezen naar artikelen van de Regeling huisvesting en voeding militairen.

De Staatssecretaris van Defensie voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht