Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2018, 61900Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 oktober 2018, 2018-0000171793, tot wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ in verband met vrijlating tegemoetkoming Q-koorts

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 31, tweede lid, onderdeel l, van de Participatiewet;

Besluit:

ARTIKEL I

Aan artikel 7 van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • o. de eenmalige tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2 van de Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 oktober 2018

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

TOELICHTING

Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts

In de periode van 2007 tot en met 2010 heeft zich in Nederland een uitzonderlijke Q-koortsuitbraak voorgedaan. De uitbraak was onverwachts groot en had een uniek verloop. De overheid heeft maatregelen genomen om de uitbraak onder controle te krijgen en de negatieve gevolgen voor de burgers zoveel als mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken. Niettemin heeft de Q-koortsuitbraak indringende gevolgen gehad. Mensen zijn overleden aan Q-koorts of ernstig ziek geworden, en de impact op hun leven en dat van hun naasten is logischerwijze groot.

Op basis van de Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts, die op 1 oktober 2018 in werking is getreden, kunnen patiënten die als gevolg van een besmetting met Q-koorts tijdens de uitbraak chronische Q-koorts of QVS hebben opgelopen of een op QVS gelijkend ziektebeeld hebben en de nabestaanden van patiënten die zijn overleden aan chronische Q-koorts in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Deze tegemoetkoming betreft een eenmalige financiële bijdrage als gebaar ter erkenning van de grote gevolgen van de Q-koortsuitbraak voor een Q-koortspatiënt met chronische Q-koorts, QVS of een QVS gelijkend ziektebeeld, of voor de nabestaanden van patiënten die zijn overleden aan chronische Q-koorts.

Voor het verstrekken van tegemoetkomingen op basis van de Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts is een bedrag van € 14,5 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt evenredig verdeeld over het totale aantal tijdig ingediende aanvragen dat wordt toegewezen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 15.000 per toegewezen aanvraag.

Vrijlating bij middelentoets bijstand

In de Participatiewet (Pw) bestaat voor gemeenten de mogelijkheid om in het individuele geval een materiële of immateriële schadevergoeding niet tot de middelen te rekenen. Daarnaast bestaat in de Pw de mogelijkheid uitkeringen en vergoedingen voor (im-)materiële schade bij ministeriële regeling niet tot de middelen te rekenen. Voor de tegemoetkomingen die worden uitgekeerd op basis van de Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts, acht de regering het wenselijk om van deze laatste mogelijkheid gebruik te maken.

Dit leidt ertoe dat uniform met de tegemoetkomingen wordt omgegaan en elke bijstandsgerechtigde die een dergelijke tegemoetkoming ontvangt door gemeenten op dezelfde wijze wordt behandeld. Ook wordt hiermee mogelijk gemaakt dat bij de aanwending van de tegemoetkomingen bijstandsgerechtigden in dezelfde positie komen te verkeren als niet-bijstandsgerechtigden.

Inwerkingtreding

De onderhavige regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019. Deze datum ligt ruim vóór het moment waarop de tegemoetkomingen zullen worden uitgekeerd. Het aanvraagtijdvak sluit namelijk op 31 januari 2019 en de Minister voor Medische Zorg beslist ná sluiting van het aanvraagtijdvak op de ingediende aanvragen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark