Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2018, 61876Onteigeningen

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Overbetuwe, Lingewaard, Duiven, Zevenaar en Montferland die nodig zijn voor de realisatie van het project ViA15 met bijkomende werken, in de gemeenten Overbetuwe, Nijmegen, Lingewaard, Duiven, Zevenaar en Montferland

KENNISGEVING

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat deelt mee dat, ingevolge artikel 72a van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ten name van de Staat onroerende zaken ter onteigening aan in de gemeenten Overbetuwe, Lingewaard, Duiven, Zevenaar en Montferland.

De onteigening wordt verzocht om de realisatie van het project ViA15 mogelijk te maken. Het project omvat de volgende werken in de gemeenten Overbetuwe, Nijmegen, Lingewaard, Duiven, Zevenaar en Montferland, met bijkomende werken:

 • de wijziging en doortrekking van de Rijksweg A15;

 • de aanleg van een nieuw knooppunt in de aansluiting van de Rijksweg A15 met de Rijksweg A12 (knooppunt Oudbroeken);

 • de wijziging van de Rijksweg A12;

 • de aanpassing van de aansluitingen Elst, Bemmel en Duiven/Zevenaar;

 • de aanleg van nieuwe aansluitingen Duiven en Zevenaar-Oost (project ViA15), vanaf ongeveer 350 meter voor de kruising van de Rijksweg A50 met de N836/Tielsestraat ten zuiden van het knooppunt Valburg (A50 km. 153.514) en Rijksweg A15 in het knooppunt Valburg (A15 km. 154.500) tot ongeveer 500 meter oostelijk van de kruising van de Rijksweg A12 met de N338/Rivierweg (A12 km. 136.300), de Rijksweg A12 in het knooppunt Oud-Dijk (A12 km. 147.680) en de kruising van de Rijksweg A18 met de weg Landeweer ten noorden van het knooppunt Oud-Dijk (A18 km. 18.987).

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de ingevolge artikel 63, tweede lid, van de onteigeningswet vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

 • gemeente Overbetuwe, Dorpstraat 67 te Elst (openingstijden staan op de website van de gemeente);

 • gemeente Montferland, Bergvredestraat 10 te Didam (openingstijden staan op de website van de gemeente);

 • gemeente Duiven, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven (openingstijden staan op de website van de gemeente);

 • gemeente Lingewaard, Kinkelenburglaan 6 te Bemmel (openingstijden staan op de website van de gemeente);

 • gemeente Zevenaar, Kerkstraat 27 (openingstijden staan op de website van de gemeente);

 • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en de onteigeningsstukken liggen ter inzage vanaf 8 november 2018 tot en met 19 december 2018.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, afdeling BJV Publiekrecht, onder vermelding van dossiernr. ON2-2018-100094. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw S.E.M. Rob-Russel, tel. 06-12097585, of de heer A.H.W. Steenvoorden, tel. 06-13271384.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om te worden gehoord. Deze hoorzitting vindt plaats op 16 januari 2019 om 14.00 uur in het Hotel van der Valk, Impuls 2 te Duiven. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.