Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2018, 61844VerkeersbesluitenN788; verkeersbesluit opheffen bushaltes in Beekbergen in de gemeente Apeldoorn

Logo Gelderland

VERKEERSBESLUIT ZAAKNUMMER 2018-006181, D.D. 25 oktober 2018

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit voor de N788 (Arnhemseweg) ter hoogte van kilometer 20,85 links en kilometer 20,92 rechts in Beekbergen in de gemeente Apeldoorn, betreffende het opheffen van twee bushaltes ”Engelanderweg”.

Aanleiding

De provinciale weg N788 vormt een noord-zuid verbinding tussen Apeldoorn, Beekbergen en de A50 (aansluiting Hoenderloo). In de wegennetvisie Gelderland is de N788 opgenomen als een gebiedsontsluitingsweg. De maximumsnelheid bedraagt 80 kilometer per uur buiten de bebouwde kom en 50 kilometer per uur binnen de bebouwde kom van Beekbergen.

Aan de N788 liggen de bushaltes “Engelanderweg” bij kilometer 20,85 links en kilometer 20,92 rechts. Bij deze haltes halteren de buslijnen 43 en 91. Lijn 43 Apeldoorn-Arnhem CS via Dieren wordt geëxploiteerd door Connexxion (Breng). Lijn 91 Arnhem-Apeldoorn via Beekbergen wordt geëxploiteerd door Keolis (Syntus). Het halteren vindt half op de rijbaan plaats, omdat de aanwezige haltekommen niet diep genoeg zijn. De haltes voldoen niet aan de richtlijnen.

De ligging van de haltes tussen de aanwezige bomen is niet ideaal en het gebruik levert gevaarlijke situaties op. Buschauffeurs moeten vaak plotseling remmen.

Daarnaast worden de haltes “Engelanderweg” nauwelijks gebruikt en er zijn geen ontwikkelingen te verwachten die leiden tot een toename van het aantal busreizigers die gebruik zullen gaan maken van de haltes. Om deze redenen is het wenselijk om de haltes “Engelanderweg” in Beekbergen op te heffen.

Als wegbeheerder van de N788 is de provincie Gelderland verplicht om voor de beoogde verkeersmaatregel op deze locaties een verkeersbesluit te nemen.

Juridisch Kader

Wettelijke grondslag:

Dit besluit wordt genomen conform:

 • -

  artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;

 • -

  artikel 15, Wegenverkeerswet 1994;

 • -

  artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;

 • -

  artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • -

  afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

 • -

  het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland;

Procedure totstandkoming

Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Apeldoorn, de vervoersmaatschappijen Keolis (Syntus) en Connexxion (Breng) en met de korpschef van de Politie Eenheid Oost Nederland, district Noord en Oost Gelderland.

Zienswijzen

Op het ontwerp-verkeersbesluit dat ter visie heeft gelegen van 27 juni t/m 8 augustus 2018 zijn twee zienswijzen binnengekomen. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van de genoemde besluitpunten.

Beleidskader

In de omgevingsvisie is opgenomen dat personen zich vlot en veilig kunnen bewegen. Hierbij wordt bij knelpunten op het gebied van wegen gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dit sluit aan op de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. De provincie is daarbij verantwoordelijk voor het op peil houden van en verbeteren van de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. Om veilig te kunnen bewegen over de weg wordt dit volgens Duurzaam Veilig gedachte nader uitgewerkt. De essentie van het Duurzaam Veilig beleid is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Volgens de Duurzaam Veilig-gedachte wordt een weg afgestemd en zichtbaar ingericht op het dagelijkse en gewenste gebruik van de weg, waarbij deze zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving.

Grondbeginselen voor een Duurzaam Veilig wegennet zijn:

 • -

  het voorkomen van onbedoeld gebruik van de weg;

 • -

  het voorkomen van grote snelheids- en richtingverschillen;

 • -

  het voorkomen van onzeker gedrag bij de gebruikers van de weg.

Hiervoor dient het wegbeeld eenduidig en uniform te zijn. Dit kan slechts bereikt worden door te streven naar een beperkt aantal functies. Bij het toekennen van functies aan wegen wordt (conform het landelijk beleid) een driedeling onderkend, namelijk stromen (stroomweg), ontsluiten (gebiedsontsluitingsweg) en toegang bieden (erftoegangsweg).

De N788 heeft de functie van gebiedsontsluitingsweg. Een gebiedsontsluitingsweg voorziet in zowel het doorstromen als het uitwisselen van verkeer, maar dit wordt naar plaats gescheiden. Op de wegvakken staat doorstroming van het verkeer centraal, uitwisseling van verkeer vindt plaats op de kruispunten.

Belangenafweging

De bushaltes “Engelanderweg” liggen langs de N788 ten noorden van de bebouwde kom Beekbergen bij kilometer 20,85 links en kilometer 20,92 rechts. De haltes worden weinig gebruikt en worden als onveilig ervaren.

De inrichting van de halteplaatsen voldoet niet aan de richtlijnen en het is gezien het geringe gebruik van de haltes financieel en qua ruimte niet haalbaar de haltes aan te passen.

De halte richting Apeldoorn (kilometer 20,92 rechts) kent een relatief kort perron en ligt ingeklemd tussen bomen, de weg en het (brom-)fietspad. De halte is bovendien niet verlicht. In het donker is een wachtende reiziger bij de halte niet te zien. Dit betekent dat de chauffeur bij een snelheid van 80 kilometer per uur bijna een noodstop moet maken.

De halte richting Beekbergen (kilometer 20,85 links) wordt wel verlicht door een lantaarnpaal die voor de halte staat. Het perron van deze halte is ook te kort en te smal en ligt ingeklemd tussen de weg en het (brom-)fietspad. Door de slechte zichtbaarheid van de halte moet een chauffeur ook hier vaak abrupt remmen.

Redenen om de haltes “Engelanderweg” met ingang van de nieuwe dienstregeling 2019, ingaande zondag 9 december 2018, op te heffen.

De dichtstbijzijnde haltes ten noorden van de op te heffen haltes liggen op circa 825 meter. Dit zijn de haltes “Laan van Malkenschoten”. Aan de zuidzijde zijn dit de haltes “Hagenbrug” in Beekbergen op circa 750 meter.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen voor de provinciale weg N788 (Arnhemseweg) in Beekbergen in de gemeente Apeldoorn met ingang van zondag 9 december 2018 het volgende verkeersbesluit:

I.door het verwijderen van borden L3 (bushalte) van het RVV 1990 langs de N788 bij kilometer 20,85 links en kilometer 20,92 rechts, de bushaltes ”Engelanderweg” in Beekbergen op te heffen;

Ter inzage

De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl->verkeer en vervoer->overzicht van alle provinciale wegen->N788: A50 Beekbergen – Viaduct A1.

De tekst van het verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt bovengenoemd zaaknummer dan als zoekopdracht ingeven.

Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 8 november tot en met 20 december 2018 ter inzage bij de informatiebalie van de provincie Gelderland, Huis der Provincie, Markt 11, Arnhem en in het stadhuis van de gemeente Apeldoorn, Marktplein 1, Apeldoorn.

Instellen beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, kan gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland (Postbus 9090 6800 EM Arnhem) inzake het besluitpunt I van het verkeersbesluit.

Diegene die een beroepschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, tel. (026) 3592000 of op www.rechtspraak.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

mw. drs. E.A. Joosten