Vastgesteld bestemmingsplan “Parapluplan parkeren 2018 analoog" en "Parapluplan parkeren 2018 digitaal”

Logo Bladel

Burgemeester en wethouders van Bladel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 20 september 2018 de bestemmingsplannen “Parapluplan parkeren 2018 analoog" en "Parapluplan parkeren 2018 digitaal" ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het verankeren van de regels omtrent het parkeren in de bestemmingsplannen van de bebouwde kom van de gemeente Bladel.

Tegen het plan zijn geen zienswijzen ingebracht, waardoor het plan niet is gewijzigd.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt inclusief bijbehorend raadsbesluit gedurende zes weken van 1 november 2018 tot en met 12 december 2018 ter inzage bij het Klantcontact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U kunt de stukken ook inzien via www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De plannen kennen de volgende identificatienummers:

Parapluplan parkeren 2018 analoog: NL.IMRO.1728.BPO6001parkerenana-VAST

Parapluplan parkeren 2018: NL.IMRO.1728.BPO6001parkerendig-VAST

Beroep

Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door:

degene die een zienswijze heeft ingebracht én belanghebbend is;

een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de terinzagelegging tot en met 12 december 2018. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 13 december 2018. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State om voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met IF 1 = 0 "de heer" "mevrouw"mevrouw A.M.M. van Bree van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636).

Bladel, 31 oktober 2018

 

Naar boven