Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2018, 61435VerkeersbesluitenONTWERPVERKEERSBESLUIT - Aanwijzen Achterom en Hartenvier als Woonerf

Logo Best

Burgemeester en wethouders,

Gelet op

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Mobiliteitsvisie – Bestse Mobiliteitsaanpak (december2017);

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

Dat op dit ontwerpverkeersbesluit afdeling 3.4, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is:

Het feit dat de verkeerskundige van de afdeling Beheer bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 15 van de wegenverkeerswet 1994;

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

•Het verzekeren van de veiligheid op de weg

• Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

• Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

Is het gewenst om

Het achterom en de Hartenvier aan te wijzen als woonerf.

Motivering

Voor het aanwijzen van de genoemde straten als woonerf zijn de volgende redenen:

1.Inrichting van de straten komt overeen met een inrichting van een woonerf;

De inrichting van de straten Achterom en Hartenvier voldoen op dit moment al aan de eisen voor een woonerf. De inrichting is gelijkvloers, er is geen sprake van een duidelijk (verhoogd) trottoir en bij beide uiteindes ligt er een inritconstructie. Echter in de huidige situatie geldt in de straat een 30 km regime. Met een woonerf geldt een maximumsnelheid van 15 km/uur. Met de lagere snelheid wordt de voetganger beter beschermd, zeker omdat er geen verhoogd trottoir is. Daarnaast sluit de maximumsnelheid beter aan bij de huidige ruimtelijke inrichting van het gebied.

2.De voetganger krijgt een bovengeschikte positie in de straten;

Met het woonerf krijgt de voetganger een bovengeschikte positie in de straten. Zeker bij woningen waar veel senioren wonen (die ook minder ter been zijn) is dit gewenst. Ook omdat het verhoogd trottoir in de straten ontbreekt. De voetganger moet binnen de woonstraat veilig van en naar de voorzieningen in de omgeving kunnen lopen.

3.Het parkeren wordt gestuurd.

In de huidige situatie geldt er in de straten geen parkeerverbod. Dit leidt tot situaties dat bezoek en andere parkeerders op een dusdanige manier parkeren dat er geen brandweerwagens of vuilniswagens meer door kunnen rijden. Met name vanuit de brandweer is een onbelemmerde doorgang van belang. Met het woonerf is het alleen toegestaan om te parkeren in de vakken. Hiermee wordt het parkeren gestuurd en kan de bereikbaarheid voor de hulpdiensten worden gegarandeerd.

Belangenafweging

De verkeersmaatregelen zijn besproken in de Projectgroep verkeer en vervoer. In deze projectgroep zitten onder meer De Politie, Veilig Verkeer Nederland de Veiligheidsregio en diverse ambtenaren van verkeer en beheer. De projectgroep heeft positief gereageerd op de voorgenomen verkeersmaatregelen.

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot:

 • 1.

  Het instellen van een woonerf op de Achterom en Hartenvier door het plaatsen van verkeersborden G05 en G06 uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 2.

  Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening;

 • 3.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 4.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant en op de gemeentelijke website;

Zienswijze

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken is alleen digitaal te raadplegen via de bekendmaking van de Staatscourant en ligt niet analoog ter inzage.

Tegen dit ontwerp verkeersbesluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Best. U kunt uw zienswijze sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best.

25-10-2018

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders

Verkeerskundige gemeente Best